Algebra A-dront cover.jpg

אלגברה חלק א'

תוכן הספר:

 

פרק ראשון - פעולות החשבון

מושגי יסוד ופעולות החשבון עם אפס
סדר פעולות החשבון - ללא סוגריים ועם סוגריים
השימוש במחשבון לחישובים
שברים פשוטים
שברים עשרוניים
חוקי פעולות החשבון - חוק החילוף, חוק הקיבוץ, חוק הפילוג
החילוק וקו השבר
חזקות ושורשים

פרק שני - אחוזים

המעבר מאחוזים לשברים ולהיפך
השוואת שברים ויחסים בעזרת אחוזים
הנוסחה היסודית של האחוזים
בעיות באחוזים (ללא נעלם)
הנחה והתייקרות

פרק שלישי - מספרים מכוונים

מספרים מכוונים (מספרי הזזה)
הערך המוחלט
חיבור מספרים מכוונים
מספרים נגדיים, חיסור מספרים מכוונים
השמטת סוגריים
המרחק בין שני מספרים
כפל מספרים מכוונים
מספרים הופכיים, חילוק מספרים מכוונים
סדר פעולות החשבון עם מספרים מכוונים והשימוש במחשבון
חזקות ושורשים עם מספרים מכוונים

 

פרק רביעי - תבניות מספר

תבניות מספר, הצבה בתבנית מספר
קבוצת ההצבה
תבניות מספר תואמות, פישוט תבניות מספר
כפל מספר וכפל משתנה בתבנית מספר
פישוט תבניות מספר עם שברים
מבעיה לתבנית מספר - מושגי יסוד
מבעיה לתבנית מספר - בעיות כלליות
תבניות מספר - בעיות מספרים
תבניות מספר - בעיות תנועה
תבניות מספר עם אחוזים
תבניות מספר בהנדסה (כולל נפחים)
חלוקה לחלקים לא שווים

פרק חמישי - תבניות פסוק

פסוקים ותבניות פסוק
מבעיה לתבנית פסוק - בעיות כלליות
מבעיה לתבנית פסוק - בעיות לפי נושאים (מספרים, תנועה, אחוזים, הנדסה)
מבעיה לתבנית פסוק שהיא אי שוויון

פרק שישי - משוואות ואי שוויונים

משוואות פשוטות (ממעלה ראשונה)
משוואות עם סוגריים
משוואות עם שברים
משוואות מיוחדות ומשוואות לחזרה
אי שוויונים ומשוואות שאינן ממעלה ראשונה

פרק שביעי - בעיות

בעיות כלליות
בעיות לפי נושאים (מספרים, תנועה, אחוזים, הנדסה)

 


פרק שמיני - מערכת צירים ותיאור גרפי

מערכת צירים - מושגי יסוד
ארגון והצגת נתונים בעזרת גרף

פרק תשיעי - סטטיסטיקה

איסוף נתונים והצגתם בטבלת שכיחויות
תיאור גרפי של הנתונים
הממוצע
החציון והשכיח

פרק עשירי - קבוצות

קבוצות - מושגי יסוד
המצב ההדדי של קבוצות
קבוצות על ציר המספרים

נספח א' - חזקות

חוקי החזקות
חזקות עם מעריך השווה לאפס ועם מעריך שלילי

נספח ב' - שיטות ספירה ובסיסים

שיטות ספירה
בסיסים