מתמטיקה (4 יחידות לימוד) חלק ב'-2

שאלון 804

 

תוכן

 

פרק ראשון - חשבון דיפרנציאלי - הנגזרת של מכפלה ומנה, פונקציה מורכבת

הנגזרת של מכפלת שתי פונקציות

הנגזרת של מנת שתי פונקציות

פונקציה מורכבת ונגזרתה

משוואת משיק - פונקציה מורכבת עם מעריך טבעי

נקודות קיצון - פונקציה מורכבת עם מעריך טבעי

 

פרק שני - חשבון דיפרנציאלי - פונקציות רציונאליות

פונקציות החזקה                 כאשר n מספר שלם ושלילי

תחום ההגדרה - פונקציות רציונאליות

משיק - פונקציות רציונאליות

נקודות קיצון - פונקציות רציונאליות

עלייה וירידה - פונקציות רציונאליות

אסימפטוטות אנכיות - פונקציות רציונאליות

אסימפטוטות אופקיות - פונקציות רציונאליות

חקירת פונקציה - פונקציות רציונאליות

נקודות קיצון מוחלטות - פונקציות רציונאליות

זיהוי הפונקציה עפ"י הגרף - פונקציות רציונאליות

חקירת פונקציות רציונאליות - תרגילים לחזרה

 

פרק שלישי - חשבון דיפרנציאלי - פונקציות עם שורשים

פונקציות עם שורשים ריבועיים

תחום ההגדרה - פונקציות עם שורשים

משוואות ואי שוויונות פשוטים עם שורשים

נגזרת - פונקציות עם שורשים

משיק - פונקציות עם שורשים

נקודות קיצון פנימיות - פונקציות עם שורשים

עלייה וירידה - פונקציות עם שורשים

נקודות קיצון, כולל בקצוות- פונקציות עם שורשים

אסימפטוטות אנכיות - פונקציות עם שורשים

חקירת פונקציה - פונקציות עם שורשים

נקודות קיצון מוחלטות - פונקציות עם שורשים

זיהוי הפונקציה עפ"י הגרף - פונקציה עם שורשים

משיק וחקירת פונקציה - פונקציות עם שורשים - תרגילים לחזרה

 

פרק רביעי - חשבון דיפרנציאלי - פונקציות טריגונומטריות (לא בתוכנית לשאלון הראשון)

משוואות טריגונומטריות עם רדיאנים

אי זוגיות וזוגיות - פונקציות טריגונומטריות

הנגזרת של פונקציית הסינוס

הנגזרת של פונקציית הקוסינוס

הנגזרת של פונקציית הטנגנס

משיק - פונקציות טריגונומטריות

נקודות קיצון פנימיות - פונקציות טריגונומטריות

עלייה וירידה - פונקציות טריגונומטריות

נקודות קיצון, כולל בקצוות - פונקציות טריגונומטריות

אסימפטוטות אנכיות - פונקציות טריגונומטריות

חקירת פונקציה - פונקציות טריגונומטריות

נקודות קיצון מוחלטות - פונקציות טריגונומטריות

זיהוי הפונקציה עפ"י הגרף - פונקציות טריגונומטריות

חקירת פונקציות טריגונומטריות - תרגילים לחזרה

 

פרק חמישי - חשבון דיפרנציאלי - בעיות קיצון

בעיות קיצון עם מספרים

בעיות קיצון בהנדסת המישור

בעיות קיצון בהנדסת המרחב

בעיות קיצון כלכליות במישור ובמרחב

בעיות קיצון עם בעיות תנועה

בעיות קיצון בפונקציות וגרפים

בעיות קיצון - תרגילים לחזרה

 

פרק שישי - חשבון אינטגרלי - האינטגרל

האינטגרל הלא מסויים - פולינומים

האינטגרל הלא מסויים - פונקציות רציונאליות

האינטגרל הלא מסויים - פונקציות עם שורשים

האינטגרל הלא מסויים - פונקציות טריגונומטריות (לא בתוכנית לשאלון הראשון)

מציאת הפונקציה עפ"י נגזרתה ונקודה שעליה - פולינומים, פונקציות רציונאליות, פונקציות עם שורשים

מציאת הפונקציה עפ"י נגזרתה וערך קיצון או שיפוע - פולינומים, פונקציות רציונאליות, פונקציות עם שורשים

מציאת הפונקציה עפ"י נגזרתה ונקודה שעליה - פונקציות טריגונומטריות (לא בתוכנית לשאלון הראשון)

האינטגרל המסויים - פולינומים, פונקציות רציונאליות, פונקציות עם שורשים

האינטגרל המסויים - פונקציות טריגונומטריות (לא בתוכנית לשאלון הראשון)

אימות אינטגרלים ע"י גזירה - פונקציות רציונאליות, פונקציות עם שורשים, פונקציות טריגונומטריות (הפונקציות הטריגונומטריות הן לא בתוכנית לשאלון הראשון)

 

פרק שביעי - חשבון אינטגרלי - חישובי שטחים

שטח המוגבל ע"י גרף של פונקציה וציר  ה-x - פולינומים

שטחים בין גרפים של שתי פונקציות - פולינומים

שטחים מורכבים - פולינומים

שטחים ללא גרפים - פולינומים

שטחים עם משיק - פולינומים

שטחים - בעיות שונות (פולינומים)

שטחים - פונקציות עם פרמטרים (פולינומים)

שטחים - פונקציות מורכבות עם מעריך טבעי

שטחים - פונקציות רציונאליות

שטחים - פונקציות עם שורשים

שטחים - פונקציות טריגונומטריות (לא בתוכנית לשאלון הראשון)

אינטגרלים ושטחים - פולינומים, פונקציות רציונאליות, פונקציות עם שורשים - תרגילים לחזרה

אינטגרלים ושטחים - פונקציות טריגונומטריות - תרגילים לחזרה (לא בתוכנית לשאלון הראשון)

 

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי - תרגילים לחזרה

 

פרק שמיני - הסתברות

פעולות במאורעות

ניסוי מקרי הכולל נסיון (שלב) אחד

ניסוי מקרי הכולל שני נסיונות (שלבים) ויותר

מציאת הסתברויות כאשר ההסתברויות לא שוות

כפל וחיבור הסתברויות - מאורעות בלתי תלויים

כפל וחיבור הסתברויות - מאורעות תלויים

דיאגרמת עץ

בעיות עם נעלמים - כפל וחיבור הסתברויות, דיאגרמת עץ

התפלגות בינומית - נוסחת ברנולי

טבלה דו מימדית

הסתברות מותנה

הסתברות מותנה ונוסחת בייס

טבלה שבה שלוש עמודות או שלוש שורות

טבלאות - תרגילים לחזרה

טבלאות והסתברויות שונות (תרגילים מעורבים)

חישובים והוכחות בעזרת נוסחאות בהסתברות

הסתברות - תרגילים לחזרה

הסתברות - תרגילים נוספים לחזרה

 

נספח א' - מבחנים לחזרה

המבנה של השאלון הראשון

עמוד הפתיחה של השאלון הראשון

מיון השאלות לפי נושאים

מבחנים לחזרה

תשובות למבחנים לחזרה

 

נספח ב' - נוסחאות במתמטיקה