מתמטיקה (5 יחידות לימוד) חלק ז׳
שאלון 007

(מהדורה חדשה ומעודכנת- בספר 1050 עמודים)

 

 

פרקי הספר

 

פרק ראשון - גיאומטריה אנליטית - הנקודה
פרק שני - גיאומטריה אנליטית - הישר
פרק שלישי - גיאומטריה אנליטית - המעגל
פרק רביעי - גיאומטריה אנליטית - הפרבולה
פרק חמישי - גיאומטריה אנליטית - האליפסה
פרק שישי - גיאומטריה אנליטית - ההיפרבולה
פרק שביעי - גיאומטריה אנליטית - מקומות גיאומטריים
פרק שמיני - גיאומטריה אנליטית - תרגילים לחזרה
פרק תשיעי - וקטורים - הווקטור הגיאומטרי
פרק עשירי - וקטורים - הווקטור האלגברי
פרק אחד עשר - וקטורים - שימושים בווקטורים במישור ובמרחב
פרק שנים עשר - וקטורים - תיאור ישרים ומישורים באמצעות וקטורים
פרק שלושה עשר - וקטורים - המכפלה הסקלרית
פרק ארבעה עשר - וקטורים - הצגות פרמטריות ומשוואות של ישרים ומישורים
פרק חמישה עשר - וקטורים - המצב ההדדי של ישרים ומישורים
פרק שישה עשר - וקטורים - זויות בין ישרים ומישורים
פרק שבעה עשר - וקטורים - מרחקים בין נקודות לישרים ומישורים
פרק שמונה עשר - וקטורים - תלות וקטורים ויחידות ההצגה
פרק תשעה עשר - וקטורים - תרגילים לחזרה
פרק עשרים - אלגברה - מספרים מרוכבים
פרק עשרים ואחד - אלגברה - חזקות ושורשים
פרק עשרים ושניים - אלגברה - לוגריתמים
פרק עשרים ושלושה - אלגברה - גידול ודעיכה
פרק עשרים וארבעה - אלגברה - חזקות, לוגריתמים, גידול ודעיכה - תרגילים לחזרה
פרק עשרים וחמישה - חשבון דיפרנציאלי - פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים
פרק עשרים ושישה - חשבון דיפרנציאלי - פונקציות מעריכיות
פרק עשרים ושבעה - חשבון דיפרנציאלי - פונקציות לוגריתמיות
פרק עשרים ושמונה - חשבון אינטגרלי - אינטגרלים
פרק עשרים ותשעה - חשבון אינטגרלי - שטחים
פרק שלושים - חשבון אינטגרלי - נפחים, בעיות קיצון
פרק שלושים ואחד - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי - פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים, פונקציות מעריכיות, פונקציות לוגריתמיות - תרגילים לחזרה

:בסופו של הספר מופיעים שני נספחים
נספח א' - מבחנים לחזרה
נספח ב' - נוסחאות במתמטיקה

 

 

 

T: 03-6476186

F: 03-6476214
 

© 2020 כל הזכויות שמורות לבני גורן הוצאה לאור

 

 Icon made by Freepik from www.flaticon.com