מתמטיקה (3 ו-4 יחידות לימוד) חלק ג׳
שאלון 003

(מהדורה חדשה ומעודכנת- בספר 877 עמודים)

 

 

פרקי הספר

 

פרק ראשון - בעיות מילוליות
('פרק שני - סדרות (לא בתוכנית לשאלון ג
פרק שלישי - גיאומטריה אנליטית
פרק רביעי - פונקציות וגרפים
פרק חמישי - הנגזרת
פרק שישי - שימושי הנגזרת - פולינומים
פרק שביעי - בעיות מינימום ומקסימום - פולינומים

(           פרק שמיני - פונקציות רציונאליות (הפונקציה

 

(            פרק תשיעי - פונקציות עם שורשים (הפונקציה

 

('פרק עשירי - פונקציות מעריכיות (הפונקציה           ) (לא בתוכנית לשאלון ג

פרק אחד עשר - האינטגרל
פרק שנים עשר - חישובי שטחים

:בסופו של הספר מופיעים חמישה נספחים
נספח א' - נוסחאות במתמטיקה
(נספח ב' - מבחנים לחזרה (המבחנים לא מעודכנים
('נספח ג' - משוואות ומערכות עם פרמטר וחקירתן (לא בתוכנית לשאלון ג
נספח ד' - נושאים נוספים ומבחנים מעודכנים
נספח ה' - תרגילים לחזרה עפ"י המאגר - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי

 

 

 

T: 03-6476186

F: 03-6476214
 

© 2020 כל הזכויות שמורות לבני גורן הוצאה לאור

 

 Icon made by Freepik from www.flaticon.com