אנליזה

(4 יחידות לימוד)

חשבון דיפרנציאלי, טריגונומטריה, חשבון אינטגרלי

 

פרקי הספר

 

פרק ראשון - פונקציות וגרפים

פרק שני - הנגזרת

פרק שלישי - שימושי הנגזרת

פרק רביעי - הפונקציות הטריגונומטריות

פרק חמישי - חישובים בהנדסת המישור (טריגונומטריה)

פרק שישי - חישובים בהנדסת המרחב (טריגונומטריה)

פרק שביעי - נגזרות הפונקציות הטריגונומטריות

פרק שמיני - הפונקציות המעריכיות והלוגריתמיות ונגזרותיהן

פרק תשיעי - בעיות מינימום ומקסימום

פרק עשירי - האינטגרל

 

בסופו של הספר מופיעים תרגילים לחזרה בנושאים הבאים:

חקירת פונקציות

בעיות מינימום ומקסימום

אינטגרלים, שטחים, נפחים

טריגונומטריה

זהויות ומשוואות טריגונומטריות

נגזרות הפונקציות הטריגונומטריות

הפונקציות המעריכיות והלוגריתמיות