Handasa B- atifa.jpg
הנדסה חלק ב'

 

תוכן הספר:

 
חזרה על הספר הנדסה חלק א'
תרגילים לחזרה - קטעים
תרגילים לחזרה - זויות
תרגילים לחזרה - ישרים מקבילים
תרגילים לחזרה - המשולש
תרגילים לחזרה - סכום הזויות במשולש
תרגילים לחזרה - סכום הזויות במרובע ובמצולעים
תרגילים לחזרה - חפיפת משולשים
תרגילים לחזרה - משולש שווה שוקיים - חפיפת משולשים, הדלתון
תרגילים לחזרה - תכונות הצלעות והזויות במשולש (אי שוויונים)
תרגילים לחזרה - משפט חפיפה רביעי, מפגש האנכים האמצעיים וחוצי הזויות במשולש
תרגילים לחזרה - משולש ישר זוית
 
פרק ראשון - המקבילית
הגדרת המקבילית ותכונותיה
בעיות שונות - הגדרת המקבילית ותכונותיה
תכונות שאם מרובע מקיים אז הוא מקבילית
בעיות שונות - תכונות שאם מרובע מקיים אז הוא מקבילית
תרגילים לחזרה - המקבילית
 
פרק שני - המלבן, המעוין והריבוע
הגדרת המלבן ותכונותיו
תכונות שאם מרובע מקיים אז הוא מלבן
בעיות שונות - המלבן
הגדרת המעוין ותכונותיו
תכונות שאם מרובע מקיים אז הוא מעוין
בעיות שונות - המעוין
הגדרת הריבוע ותכונותיו
תכונות שאם מרובע מקיים אז הוא ריבוע
בעיות שונות - הריבוע
תרגילים לחזרה - המלבן, המעוין והריבוע
 
פרק שלישי - הטרפז
הגדרת הטרפז ותכונותיו
טרפז שווה שוקיים ותכונותיו
תכונות שאם טרפז מקיים אז הוא שווה שוקיים
בעיות שונות - הטרפז
תרגילים לחזרה - הטרפז
 
פרק רביעי - קטע אמצעים, מפגש התיכונים והגבהים במשולש
קטע אמצעים במשולש
תכונות שאם קטע מקיים אז הוא קטע אמצעים במשולש
בעיות שונות - קטע אמצעים במשולש
קטע האמצעים בטרפז
תכונות שאם קטע מקיים אז הוא קטע האמצעים בטרפז
בעיות שונות - קטע האמצעים בטרפז
מפגש התיכונים במשולש
מפגש הגבהים במשולש
תרגילים לחזרה - קטע אמצעים, מפגש התיכונים והגבהים במשולש
 
פרק חמישי - הגדרת המעגל, מיתרים וקשתות
הגדרת המעגל
זוית מרכזית, מיתרים וקשתות
אנך ממרכז המעגל למיתר
מיתרים ומרחקיהם מהמרכז
בעיות שונות - הגדרת המעגל, מיתרים וקשתות
תרגילים לחזרה - הגדרת המעגל, מיתרים וקשתות
 
פרק שישי - זויות במעגל
זוית היקפית
זוית היקפית הנשענת על קוטר
זויות היקפיות הנשענות על קשתות שוות
זוית פנימית במעגל וזוית חיצונית למעגל
בעיות שונות - זויות במעגל
תרגילים לחזרה - זויות במעגל
נספח לפרק שישי - זוית ראייה של קטע נתון
 
פרק שביעי - המשיק למעגל
הגדרת המשיק
שני משיקים למעגל
זוית בין משיק למיתר
בעיות שונות - המשיק למעגל
תרגילים לחזרה - המשיק למעגל
 
פרק שמיני - שני מעגלים
מעגלים חותכים ומעגלים זרים
מעגלים משיקים
תרגילים לחזרה - שני מעגלים
 
פרק תשיעי - מעגל חוסם ומעגל חסום
מעגל חוסם משולש
מעגל חסום במשולש
מרובע חסום במעגל
מרובע חוסם מעגל
מצולע חסום במעגל ומצולע חוסם מעגל
בעיות שונות - מעגל חוסם ומעגל חסום
תרגילים לחזרה - מעגל חוסם ומעגל חסום
 
פרק עשירי - שטחים של מרובעים ומשולש
שטחי הריבוע והמלבן
שטח המקבילית
שטח המשולש
שטח הטרפז
שטח מרובע שאלכסוניו מאונכים
בעיות שונות - שטחים של מרובעים ומשולש
תרגילים לחזרה - שטחים של מרובעים ומשולש
 
פרק אחד עשר - משפט פיתגורס
משפט פיתגורס במשולשים
משפט פיתגורס במרובעים
משפט פיתגורס במעגל
המשפט ההפוך למשפט פיתגורס
משפט פיתגורס המורחב, נוסחת הרון
בעיות שונות - משפט פיתגורס
תרגילים לחזרה - משפט פיתגורס
 
פרק שנים עשר - היקף המעגל ושטחו
היקף המעגל ואורך קשת
שטח המעגל ושטח גזרה
מקטע, טבעת
תרגילים לחזרה - היקף המעגל ושטחו
 
פרק שלושה עשר - פרופורציה, תכונות חוצי הזויות (פנימית וחיצונית) במשולש
פרופורציה בין מספרים
משפט תלס והרחבותיו
המשפט ההפוך למשפט תלס
בעיות שונות - פרופורציה
חלוקה של קטע - פנימית, חיצונית והרמונית
התכונה של חוצה זוית במשולש
התכונה שאם קטע במשולש מקיים אז הוא חוצה זוית
התכונה של חוצה זוית חיצונית למשולש והמשפט ההפוך
בעיות שונות - תכונות חוצי הזויות (פנימית וחיצונית) במשולש
תרגילים לחזרה - פרופורציה, תכונות חוצי הזויות (פנימית וחיצונית) במשולש
נספח לפרק שלושה עשר - מעגל אפולוניוס
 
פרק ארבעה עשר - דמיון משולשים
משולשים דומים
משפט דמיון ראשון
משפט דמיון שני
משפט דמיון שלישי
ההגדרה ומשפטי הדמיון - תרגילים שונים
קטעים מיוחדים והיקפים במשולשים דומים
שטחי משולשים דומים
בעיות שונות - משולשים דומים
תרגילים לחזרה - דמיון משולשים
נספח לפרק ארבעה עשר - משפט דמיון רביעי
 
פרק חמישה עשר - דמיון משולשים במרובעים ובמעגל
דמיון משולשים במרובעים
דמיון משולשים במעגל - מיתרים וזויות
דמיון משולשים במעגל - משיק
בעיות שונות - דמיון משולשים במרובעים ובמעגל
תרגילים לחזרה - דמיון משולשים במרובעים ובמעגל
 
פרק שישה עשר - פרופורציות במשולש ישר זוית ובמעגל, דמיון מצולעים
פרופורציות במשולש ישר זוית
פרופורציות במעגל
בעיות שונות - פרופורציות במשולש ישר זוית ובמעגל
דמיון מצולעים
תרגילים לחזרה - פרופורציות במשולש ישר זוית ובמעגל, דמיון מצולעים
 
תרגילים לחזרה - הנדסת המישור
תרגילים שונים
תרגילים מיוחדים - נוסחאות ומשפטים