X
חפשו...
Generic filters
ספרים שונים

ספריםשונים

ספרים לחטיבת הביניים, ספרים למכינות קדם אקדמיות, ספרים לפי נושאים וספרים של תכניות לימוד קודמות.

ספרי חטיבת ביניים

אלגברה חלק א׳

אלגברה חלק א׳

לתלמידי חטיבות הביניים

ספר זה מכיל את כל הנושאים היסודיים הראשונים באלגברה. ספרי ההמשך של ספר זה הם הספרים אלגברה חלק ב’ ואלגברה חלק ג’

ספרי חטיבת ביניים

אלגברה חלק ב׳

אלגברה חלק ב׳

לתלמידי חטיבות הביניים

ספר זה הוא המשכו של הספר אלגברה חלק א’ והוא מכיל נושאים יסודיים נוספים באלגברה כמו משוואות ואי שוויונות, בעיות ממעלה ראשונה ושברים אלגבריים.

ספרי חטיבת ביניים

אלגברה חלק ג׳

אלגברה חלק ג׳

לתלמידי חטיבות הביניים

ספר זה הוא המשכם של הספרים אלגברה חלק א’ ואלגברה חלק ב’. הספר מכיל נושאים יסודיים נוספים באלגברה כמו פונקציות, משוואות ממעלה ראשונה ומשוואות ריבועיות.

ספרי חטיבת ביניים

הנדסה חלק א׳

הנדסה חלק א׳

לתלמידי חטיבות הביניים

ספר זה מכיל את כל הנושאים היסודיים הראשוניים בהנדסת המישור. המשכו של ספר זה הוא הספר הנדסה חלק ב’.

ספרי חטיבת ביניים

הנדסה חלק ב׳

הנדסה חלק ב׳

לתלמידי חטיבות הביניים

ספר זה הוא המשכו של הספר הנדסה חלק א’ ומכיל את כל חומר הלימוד בהנדסת המישור.

ספרי מכינות

גיאומטריה של המישור (מהדורה מורחבת)

גיאומטריה של המישור (מהדורה מורחבת)

לתלמידי בתי ספר תיכוניים, נבחנים חיצוניים ומכינות קדם אקדמיות

ספר זה מכיל את כל חומר הלימוד בגיאומטריה של המישור. זהו בעיקר ספר תרגילים, אבל מופיעים בו גם כל המשפטים וכל ההגדרות. מיד אחרי כל משפט מופיעים תרגילים שפתרונם מסתמך על המשפט. הספר כולל את הנושאים: המשולש, מרובעים, המעגל, שטחים, פרופורציה ודמיון ובעיות בניה.

ספרי מכינות

תרגילים במתמטיקה למכינות קדם אקדמיות – חלק א׳ (תוכנית 1)

תרגילים במתמטיקה למכינות קדם אקדמיות – חלק א׳ (תוכנית 1)

מסלול הנדסה ומדעים מדויקים

ספר זה הוא הראשון מבין שלושה ספרים המיודעים לסטודנטים במכינות קדם אקדמיות במסלול הנדסה ומדעים מדויקים.
הספר כולל את הנושאים: אלגברה, גיאומטריה של המישור וטריגונומטריה.

ספרי מכינות

תרגילים במתמטיקה למכינות קדם אקדמיות – חלק ב׳ (תוכנית 1)

תרגילים במתמטיקה למכינות קדם אקדמיות – חלק ב׳ (תוכנית 1)

מסלול הנדסה ומדעים מדויקים

ספר זה הוא השני מבין שלושה ספרים המיודעים לסטודנטים במכינות קדם אקדמיות במסלול הנדסה ומדעים מדויקים.
הספר הוא המשכו של הספר תרגילים במתמטיקה למכינות קדם אקדמיות – חלק א׳ (תוכנית מס׳ 1) וכולל את כל הנושאים בחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי.

ספרי מכינות

תרגילים במתמטיקה למכינות קדם אקדמיות – חלק ג׳ (תוכנית 1)

תרגילים במתמטיקה למכינות קדם אקדמיות – חלק ג׳ (תוכנית 1)

מסלול הנדסה ומדעים מדויקים

ספר זה הוא השלישי מבין שלושה ספרים המיודעים לסטודנטים במכינות קדם אקדמיות במסלול הנדסה ומדעים מדויקים.
הספר הוא המשכו של הספר תרגילים במתמטיקה למכינות קדם אקדמיות – חלק ב׳ (תוכנית מס׳ 1) וכולל את הנושאים: אלגברה, חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי, וקטורים וגיאומטריה אנליטית.

ספרי מכינות

תרגילים במתמטיקה למכינות קדם אקדמיות – חלק א׳ (תוכנית 2)

תרגילים במתמטיקה למכינות קדם אקדמיות – חלק א׳ (תוכנית 2)

מסלול הנדסה ומדעים מדויקים

ספר זה הוא הראשון מבין שני ספרים המיודעים לסטודנטים במכינות קדם אקדמיות במסלול הנדסה ומדעים מדויקים.
הספר כולל את הנושאים: אלגברה, פונקציות וגרפים, סדרות והנדסת המישור.

ספרי מכינות

תרגילים במתמטיקה למכינות קדם אקדמיות – חלק ב׳ (תוכנית 2)

תרגילים במתמטיקה למכינות קדם אקדמיות – חלק ב׳ (תוכנית 2)

מסלול הנדסה ומדעים מדויקים

ספר זה הוא השני מבין שני ספרים המיודעים לסטודנטים במכינות קדם אקדמיות במסלול הנדסה ומדעים מדויקים.
הספר הוא המשכו של הספר תרגילים במתמטיקה למכינות קדם אקדמיות – חלק א׳ וכולל כולל את הנושאים: אלגברה, טריגונומטריה, וקטורים וחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי.

ספרי מכינות

תרגילים במתמטיקה למכינות קדם אקדמיות – חלק א׳ (תוכנית 3)

תרגילים במתמטיקה למכינות קדם אקדמיות – חלק א׳ (תוכנית 3)

מסלול כלכלה, מדעי החיים ובריאות

ספר זה הוא הראשון מבין שני ספרים המיודעים לסטודנטים במכינות קדם אקדמיות במסלול מסלול כלכלה, מדעי החיים ובריאות.
הספר כולל את הנושאים: אלגברה, גיאומטריה של המישור וטריגונומטריה.

ספרי מכינות

תרגילים במתמטיקה למכינות קדם אקדמיות – חלק ב׳ (תוכנית 3)

תרגילים במתמטיקה למכינות קדם אקדמיות – חלק ב׳ (תוכנית 3)

מסלול כלכלה, מדעי החיים ובריאות

ספר זה הוא השני מבין שני ספרים המיודעים לסטודנטים במכינות קדם אקדמיות במסלול מסלול כלכלה, מדעי החיים ובריאות.
הספר כולל את הנושאים: גיאומטריה אנליטית, חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי והסתברות.

ספרי מכינות

תרגילים במתמטיקה למכינות קדם אקדמיות – חלק א׳ (תוכנית 4)

תרגילים במתמטיקה למכינות קדם אקדמיות – חלק א׳ (תוכנית 4)

מסלול מדעי הרוח והחברה

ספר זה הוא הראשון מבין שני ספרים המיודעים לסטודנטים במכינות קדם אקדמיות במסלול מדעי הרוח והחברה.
הספר כולל את הנושאים: אלגברה, סדרות, הסתברות וסטטיסטיקה.

ספרי מכינות

תרגילים במתמטיקה למכינות קדם אקדמיות – חלק ב׳ (תוכנית 4)

תרגילים במתמטיקה למכינות קדם אקדמיות – חלק ב׳ (תוכנית 4)

מסלול מדעי הרוח והחברה

ספר זה הוא השני מבין שני ספרים המיודעים לסטודנטים במכינות קדם אקדמיות במסלול מדעי הרוח והחברה.
הספר כולל את הנושאים: גיאומטריה, טריגונומטריה, חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי.

ספרי מכינות

טריגונומטריה (4 ו-5 יחידות לימוד) – מהדורה מורחבת

טריגונומטריה (4 ו-5 יחידות לימוד) – מהדורה מורחבת

לתלמידי בתי ספר תיכוניים, נבחנים חיצוניים ומכינות קדם אקדמיות

ספר זה מכיל את כל חומר הלימוד בטריגונומטריה, ברמה של 4 ו-5 יח״ל. הספר כולל את הנושאים: הפונקציות הטריגונומטריות, זהויות טריגונומטריות, משוואות טריגונומטריות, תכונות המשולש, גיאומטריה של המישור וגיאומטריה של המרחב.

ספרי מכינות

אלגברה (4 ו-5 יחידות לימוד)

אלגברה (4 ו-5 יחידות לימוד)

לתלמידי בתי ספר תיכוניים, נבחנים חיצוניים ומכינות קדם אקדמיות

ספר זה מכיל את כל חומר הלימוד באלגברה ברמה של 4 ו-5 יח״ל. הספר מחולק לשני חלקים: חלק א׳ – תאוריה ודוגמאות, חלק ב׳ – תרגילים. בסוף הספר מופיע נספח הכולל את כל נוסחאות האלגברה וכן נוסחאות בטריגונומטריה והנדסת המרחב.

ספרי מכינות

אלגברה (3 יחידות לימוד)

אלגברה (3 יחידות לימוד)

כולל סטטיסטיקה והסתברות

ספר זה מכיל את כל חומר הלימוד באלגברה ותרגילים בסטטיסטיקה והסתברות ברמה של 3 יח״ל. הספר מיועד לתלמידי בתי ספר תיכוניים, נבחנים חיצוניים ומכינות קדם אקדמיות. בספר שלושה חלקים: חלק א׳ – תאוריה ודוגמאות (אלגברה), חלק ב׳ – תרגילים (אלגברה), חלק ג׳ – סטטיסטיקה והסתברות (תרגילים).

ספרי מכינות

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי (5 יחידות לימוד)

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי (5 יחידות לימוד)

לתלמידי בתי ספר תיכוניים, נבחנים חיצוניים ומכינות קדם אקדמיות

ספר זה מכיל את כל חומר הלימוד בגיאומטריה אנליטית ברמה של 5 יח״ל. בספר שני חלקים: חלק א׳ – תאוריה ודוגמאות, חלק ב׳ – תרגילים, חלק ג׳ – תרגילים לחזרה. הספר כולל את הנושאים: פונקציה ממשית, גבול של פונקציה, הנגזרת, חקירת פונקציה, בעיות מינימום ומקסימום, האינטגרל.

ספרי מכינות

וקטורים (4 ו-5 יחידות לימוד)

וקטורים (4 ו-5 יחידות לימוד)

כולל מטריצות וחקירת משוואות

ספר זה מכיל את כל חומר הלימוד בווקטורים (כולל מטריצות וחקירת משוואות), ברמה של 4 ו-5 יח״ל. הספר מיועד לתלמידי בתי ספר תיכוניים, נבחנים חיצוניים ומכינות קדם אקדמיות. הספר מחולק לשני חלקים: חלק א׳ – תאוריה ודוגמאות, חלק ב׳ – תרגילים.

ספרי מכינות

סטטיסטיקה והסתברות (3 ו-4 יחידות לימוד)

סטטיסטיקה והסתברות (3 ו-4 יחידות לימוד)

לתלמידי בתי ספר תיכוניים, נבחנים חיצוניים ומכינות קדם אקדמיות

ספר זה מכיל את כל חומר הלימוד בסטטיסטיקה והסתברות, ברמה של 3 ו-4 יח״ל. בספר שני חלקים: חלק א׳ – תאוריה ודוגמאות, חלק ב׳ – תרגילים.

ספרי מכינות

גיאומטריה אנליטית (5 יחידות לימוד)

גיאומטריה אנליטית (5 יחידות לימוד)

לתלמידי בתי ספר תיכוניים, נבחנים חיצוניים ומכינות קדם אקדמיות

ספר זה מכיל את כל חומר הלימוד בגיאומטריה אנליטית ברמה של 5 יח״ל. בספר שני חלקים: חלק א׳ – תאוריה ודוגמאות, חלק ב׳ – תרגילים. הספר כולל את הנושאים: הנקודה, הישר, המעגל, האליפסה, ההיפרבולה, הפרבולה ומקומות גיאומטריים.

ספרי מכינות

אנליזה (4 יחידות לימוד)

אנליזה (4 יחידות לימוד)

חשבון דיפרנציאלי, טריגונומטריה וחשבון אינטגרלי

ספר זה מכיל את כל חומר הלימוד באנליזה ברמה של 4 יח״ל ומיועד לתלמידי בתי ספר תיכוניים, נבחנים חיצוניים ומכינות קדם אקדמיות. בספר שלושה חלקים: חלק א׳ – תאוריה ודוגמאות, חלק ב׳ – תרגילים, חלק ג׳ – תרגילים לחזרה.

ספרי מכינות

טריגונומטריה (3 יחידות לימוד)

טריגונומטריה (3 יחידות לימוד)

לתלמידי בתי ספר תיכוניים, נבחנים חיצוניים ומכינות קדם אקדמיות

ספר זה מכיל את כל חומר הלימוד בטריגונומטריה ברמה של 3 יח״ל. הספר כולל את הנושאים: משולש ישר זוית, משולש כללי, בעיות עם אותיות (פרמטרים), גיאומטריה של המרחב, גיאומטריה של המישור, זהויות ופונקציות טריגונומטריות.

ספרי מכינות

תרגילים במתמטיקה למכינות קדם אקדמיות

תרגילים במתמטיקה למכינות קדם אקדמיות

ספר זה מכיל חומר הנלמד במכינות קדם אקדמיות. הספר כולל את הנושאים: אלגברה, טריגונומטריה וחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי.

ספרי מכינות

מתמטיקה למדעי החברה

מתמטיקה למדעי החברה

המכינה לתלמידי חו״ל ומזרח ירושלים

ספר זה מכיל חומר הנלמד במכינות קדם אקדמיות ונערך מתמטית על ידי מרצי המכינה לתלמידי חו״ל ומזרח ירושלים של האוניברסיטה העברית בירושלים. הספר כולל את הנושאים: משוואות, גרפים, הפונקציה הריבועית ואחוזים.

ספרי מכינות

תרגילים במתמטיקה למכינות קדם אקדמיות

תרגילים במתמטיקה למכינות קדם אקדמיות

מכללת עזריאלי להנדסה

ספר זה מכיל את החומר הנלמד במכינות קדם אקדמיות ונערך מתמטית על ידי מרצי המכינה הקדם אקדמית ממכללת עזריאלי להנדסה. הספר כולל את הנושאים: אלגברה, טריגונומטריה וחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי.

ספרי מכינות

תרגילים במתמטיקה למכינות קדם אקדמיות

תרגילים במתמטיקה למכינות קדם אקדמיות

המכללה האקדמית כנרת

ספר זה מכיל את החומר הנלמד במכינות קדם אקדמיות. הספר כולל את הנושאים: אלגברה, טריגונומטריה וחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי.

תוכנית מודולרית

מתמטיקה (3 יחידות לימוד) חלק א׳

מתמטיקה (3 יחידות לימוד) חלק א׳

שאלון 001 - כולל מבחנים מעודכנים לחזרה

ספר זה מכיל את כל חומר הלימוד במתמטיקה לתלמידי 3 יח״ל שהופיע בשאלון 001. המשכו של ספר זה הוא הספר מתמטיקה (3 יח״ל) חלק ב׳. הספר כולל את הנושאים: אלגברה, טריגונומטריה, סטטיסטיקה והסתברות.

תוכנית מודולרית

מתמטיקה (3 יחידות לימוד) חלק ב׳

מתמטיקה (3 יחידות לימוד) חלק ב׳

שאלון 002 - כולל מבחנים מעודכנים לחזרה

ספר זה מכיל את כל חומר הלימוד במתמטיקה לתלמידי 3 יח״ל שהופיע בשאלון 002. ספר זה הוא המשכו של הספר מתמטיקה (3 יח״ל) חלק א׳. הספר כולל את הנושאים: אלגברה, טריגונומטריה, סטטיסטיקה והסתברות.

תוכנית מודולרית

מתמטיקה (3 ו-4 יחידות לימוד) חלק ג׳

מתמטיקה (3 ו-4 יחידות לימוד) חלק ג׳

שאלון 003 - כולל מבחנים מעודכנים לחזרה

ספר זה מכיל את כל חומר הלימוד במתמטיקה לתלמידי 3 ו-4 יח״ל שהופיע בשאלון 003. ספר זה הוא המשכו של הספר מתמטיקה (3 יח״ל) חלק ב׳. הספר כולל את הנושאים: אלגברה וחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי.

תוכנית מודולרית

מתמטיקה (4 יחידות לימוד) חלק ד׳

מתמטיקה (4 יחידות לימוד) חלק ד׳

שאלון 004 - כולל מבחנים מעודכנים לחזרה

ספר זה מכיל את כל חומר הלימוד במתמטיקה לתלמידי 4 יח״ל שהופיע בשאלון 004. הספר כולל את הנושאים: אלגברה, טריגונומטריה וחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי.

תוכנית מודולרית

מתמטיקה (4 ו-5 יחידות לימוד) חלק ה׳

מתמטיקה (4 ו-5 יחידות לימוד) חלק ה׳

שאלון 005 - כולל מבחנים מעודכנים לחזרה

ספר זה מכיל את כל חומר הלימוד במתמטיקה לתלמידי 4 ו-5 יח״ל שהופיע בשאלון 005. הספר כולל את הנושאים: אלגברה, הנדסת המישור, טריגונומטריה (לא בתכנית) והסתברות.

תוכנית מודולרית

מתמטיקה (5 יחידות לימוד) חלק ו׳

מתמטיקה (5 יחידות לימוד) חלק ו׳

שאלון 006 - כולל מבחנים מעודכנים לחזרה

ספר זה מכיל את כל חומר הלימוד במתמטיקה לתלמידי 5 יח״ל שהופיע בשאלון 006. הספר כולל את הנושאים: אלגברה, טריגונומטריה וחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי.

תוכנית מודולרית

מתמטיקה (5 יחידות לימוד) חלק ז׳

מתמטיקה (5 יחידות לימוד) חלק ז׳

שאלון 007 - כולל מבחנים מעודכנים לחזרה

ספר זה מכיל את כל חומר הלימוד במתמטיקה לתלמידי 5 יח״ל שהופיע בשאלון 007. הספר כולל את הנושאים: גיאומטריה אנליטית, וקטורים, אלגברה וחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי.

בני גורן תמיד כאן בשבילכם

ניתן לרכוש את ספרי בני גורן בחנויות הספרים ברחבי הארץ וגם אונליין
כאן באתר
(מכירה ותמיכה ע״י חברת ״יש הפצות ספרים״ או קלסוס).
לבירורים היכן חנות הספרים באזורך, ניתן לפנות לסוכנות ההפצה
הראשית שלנו ״יש הפצות ספרים״.
הנחה בקנייה מרוכזת דרך ההפצה הראשית.
ניתן לקבל את הספרים ישירות לבית הספר.

דוא”ל:
office@bennygoren.co.il

טלפון:
03-6476186
(א׳-ה׳, 10:00-16:00)

הזמנת ספרים - ״יש הפצות״:
03-5595354
(ווטסאפ: 054-7154122)
מייל: yeshbooks@gmail.com
כתבו לנו ונחזור אליכם
עם הצעת מחיר

כתבו לנו ונשמח לעזור

מורה?

כל הכלים להוראה בקליק