X
חפשו...
Generic filters
היא כבר כאן

התוכנית החדשה במתמטיקה

רק עם בני גורן

היחידים עם כל ספרי תוכנית הלימודים החדשה במתמטיקה, שמאות מורים ורכזי מתמטיקה כבר לימדו בעזרתם אלפי תלמידים לכל שאלוני הבגרות החדשים.

לחצו לצפייה בספרים

ספרי התוכנית החדשה

ספרי התוכנית החדשה במתמטיקה הם פרי עבודת מחקר, כתיבה וניסוי בשטח של מספר שנים.
התרגול בספרים של בני גורן מגוון ומדורג ושמנו דגש מרכזי
על התאמתם לקהל היעד, על פי הכיתה ורמת הלימוד.

סדרת ספרי 3 יחידות לימוד

  • כיתה י'
  • כיתה יא'
  • כיתה יב'

ספרי התוכנית החדשה

מתמטיקה לכיתה י׳ (3 יחידות לימוד) חלק א׳

מתמטיקה לכיתה י׳ (3 יחידות לימוד) חלק א׳

אשכול מדעים וחברה

ספר  מתמטיקה זה הוא הראשון מבין שלושה ספרים המיועדים לתלמידי כיתה י׳ ברמת 3 יח״ל ונכתב בהתאם לתכנית הלימודים החדשה במתמטיקה ל-3 יח״ל. שני הספרים הנוספים בסדרה הם: * מתמטיקה לכיתה י׳ (3 יחידות לימוד) חלק ב׳ – אשכול כלכלי פיננסי. * מתמטיקה לכיתה י׳ (3 יחידות לימוד) חלק ג׳ -אשכול התמצאות במישור ובמרחב. הספר כולל את הנושאים: גרפים, דיאגרמות, סטטיסטיקה והסתברות.

ספרי התוכנית החדשה

מתמטיקה לכיתה י׳ (3 יחידות לימוד) חלק ב׳

מתמטיקה לכיתה י׳ (3 יחידות לימוד) חלק ב׳

אשכול כלכלי פיננסי

ספר מתמטיקה זה הוא השני מבין שלושה ספרים המיועדים לתלמידי כיתה י׳ ברמת 3 יח״ל ונכתב בהתאם לתכנית הלימודים החדשה במתמטיקה ל-3 יח״ל. הספר הוא המשכו של הספר מתמטיקה לכיתה י׳ (3 יחידות לימוד) חלק א׳. שני הספרים הנוספים בסדרה הם: * מתמטיקה לכיתה י׳ (3 יחידות לימוד) חלק א׳ – אשכול מדעים וחברה. * מתמטיקה לכיתה י׳ (3 יחידות לימוד) חלק ג׳ -אשכול התמצאות במישור ובמרחב. הספר כולל את הנושאים: גרפים ודיאגרמות, מודל ליניארי, בעיות מילוליות וסטטיסטיקה.

ספרי התוכנית החדשה

מתמטיקה לכיתה י׳ (3 יחידות לימוד) חלק ג׳

מתמטיקה לכיתה י׳ (3 יחידות לימוד) חלק ג׳

אשכול התמצאות במישור ובמרחב

ספר מתמטיקה זה הוא השלישי מבין שלושה ספרים המיועדים לתלמידי כיתה י׳ ברמת 3 יח״ל ונכתב בהתאם לתכנית הלימודים החדשה במתמטיקה ל-3 יח״ל. הספר הוא המשכו של הספר מתמטיקה לכיתה י׳ (3 יחידות לימוד) חלק ב׳. שני הספרים הנוספים בסדרה הם: * מתמטיקה לכיתה י׳ (3 יחידות לימוד) חלק א׳ – אשכול מדעים וחברה. * מתמטיקה לכיתה י׳ (3 יחידות לימוד) חלק ב׳ -אשכול כלכלי פיננסי. הספר כולל את הנושאים: היקפים, מסלולים, שטחים וריצופים.

ספרי התוכנית החדשה

מתמטיקה לכיתה י׳ (3 יחידות לימוד) חלק א׳ – ערבית

מתמטיקה לכיתה י׳ (3 יחידות לימוד) חלק א׳ – ערבית

אשכול מדעים וחברה

ספר  מתמטיקה זה הוא הראשון מבין שלושה ספרים המיועדים לתלמידי כיתה י׳ ברמת 3 יח״ל ונכתב בהתאם לתכנית הלימודים החדשה במתמטיקה ל-3 יח״ל. שני הספרים הנוספים בסדרה הם: * מתמטיקה לכיתה י׳ (3 יחידות לימוד) חלק ב׳ – אשכול כלכלי פיננסי. * מתמטיקה לכיתה י׳ (3 יחידות לימוד) חלק ג׳ -אשכול התמצאות במישור ובמרחב. הספר כולל את הנושאים: גרפים, דיאגרמות, סטטיסטיקה והסתברות.

ספרי התוכנית החדשה

מתמטיקה לכיתה י׳ (3 יחידות לימוד) חלק ב׳ – ערבית

מתמטיקה לכיתה י׳ (3 יחידות לימוד) חלק ב׳ – ערבית

אשכול כלכלי פיננסי

ספר מתמטיקה זה הוא השני מבין שלושה ספרים המיועדים לתלמידי כיתה י׳ ברמת 3 יח״ל ונכתב בהתאם לתכנית הלימודים החדשה במתמטיקה ל-3 יח״ל. הספר הוא המשכו של הספר מתמטיקה לכיתה י׳ (3 יחידות לימוד) חלק א׳. שני הספרים הנוספים בסדרה הם: * מתמטיקה לכיתה י׳ (3 יחידות לימוד) חלק א׳ – אשכול מדעים וחברה. * מתמטיקה לכיתה י׳ (3 יחידות לימוד) חלק ג׳ -אשכול התמצאות במישור ובמרחב. הספר כולל את הנושאים: גרפים ודיאגרמות, מודל ליניארי, בעיות מילוליות וסטטיסטיקה.

ספרי התוכנית החדשה

מתמטיקה לכיתה י׳ (3 יחידות לימוד) חלק ג׳ – ערבית

מתמטיקה לכיתה י׳ (3 יחידות לימוד) חלק ג׳ – ערבית

אשכול התמצאות במישור ובמרחב

ספר מתמטיקה זה הוא השלישי מבין שלושה ספרים המיועדים לתלמידי כיתה י׳ ברמת 3 יח״ל ונכתב בהתאם לתכנית הלימודים החדשה במתמטיקה ל-3 יח״ל. הספר הוא המשכו של הספר מתמטיקה לכיתה י׳ (3 יחידות לימוד) חלק ב׳. שני הספרים הנוספים בסדרה הם: * מתמטיקה לכיתה י׳ (3 יחידות לימוד) חלק א׳ – אשכול מדעים וחברה. * מתמטיקה לכיתה י׳ (3 יחידות לימוד) חלק ב׳ -אשכול כלכלי פיננסי. הספר כולל את הנושאים: היקפים, מסלולים, שטחים וריצופים.

ספרי התוכנית החדשה

מתמטיקה לכיתה י׳ (3 יחידות לימוד) חלק א׳ – לציבור החרדי

מתמטיקה לכיתה י׳ (3 יחידות לימוד) חלק א׳ – לציבור החרדי

אשכול מדעים וחברה

ספר  מתמטיקה זה הוא הראשון מבין שלושה ספרים המיועדים לתלמידי כיתה י׳ ברמת 3 יח״ל ונכתב בהתאם לתכנית הלימודים החדשה במתמטיקה ל-3 יח״ל. שני הספרים הנוספים בסדרה הם: * מתמטיקה לכיתה י׳ (3 יחידות לימוד) חלק ב׳ – אשכול כלכלי פיננסי. * מתמטיקה לכיתה י׳ (3 יחידות לימוד) חלק ג׳ -אשכול התמצאות במישור ובמרחב. הספר כולל את הנושאים: גרפים, דיאגרמות, סטטיסטיקה והסתברות.

ספרי התוכנית החדשה

מתמטיקה לכיתה י׳ (3 יחידות לימוד) חלק ב׳ – לציבור החרדי

מתמטיקה לכיתה י׳ (3 יחידות לימוד) חלק ב׳ – לציבור החרדי

אשכול כלכלי פיננסי

ספר מתמטיקה זה הוא השני מבין שלושה ספרים המיועדים לתלמידי כיתה י׳ ברמת 3 יח״ל ונכתב בהתאם לתכנית הלימודים החדשה במתמטיקה ל-3 יח״ל. הספר הוא המשכו של הספר מתמטיקה לכיתה י׳ (3 יחידות לימוד) חלק א׳. שני הספרים הנוספים בסדרה הם: * מתמטיקה לכיתה י׳ (3 יחידות לימוד) חלק א׳ – אשכול מדעים וחברה. * מתמטיקה לכיתה י׳ (3 יחידות לימוד) חלק ג׳ -אשכול התמצאות במישור ובמרחב. הספר כולל את הנושאים: גרפים ודיאגרמות, מודל ליניארי, בעיות מילוליות וסטטיסטיקה.

ספרי התוכנית החדשה

מתמטיקה לכיתה י׳ (3 יחידות לימוד) חלק ג׳ – לציבור החרדי

מתמטיקה לכיתה י׳ (3 יחידות לימוד) חלק ג׳ – לציבור החרדי

אשכול התמצאות במישור ובמרחב

ספר מתמטיקה זה הוא השלישי מבין שלושה ספרים המיועדים לתלמידי כיתה י׳ ברמת 3 יח״ל ונכתב בהתאם לתכנית הלימודים החדשה במתמטיקה ל-3 יח״ל. הספר הוא המשכו של הספר מתמטיקה לכיתה י׳ (3 יחידות לימוד) חלק ב׳. שני הספרים הנוספים בסדרה הם: * מתמטיקה לכיתה י׳ (3 יחידות לימוד) חלק א׳ – אשכול מדעים וחברה. * מתמטיקה לכיתה י׳ (3 יחידות לימוד) חלק ב׳ -אשכול כלכלי פיננסי. הספר כולל את הנושאים: היקפים, מסלולים, שטחים וריצופים.

ספרי התוכנית החדשה

מתמטיקה לכיתה י״א (3 יחידות לימוד) חלק א׳

מתמטיקה לכיתה י״א (3 יחידות לימוד) חלק א׳

אשכול מדעים וחברה

ספר מתמטיקה זה הוא הראשון מבין שלושה ספרים המיועדים לתלמידי כיתה י״א ברמת 3 יח״ל ונכתב בהתאם לתכנית הלימודים החדשה במתמטיקה ל-3 יח״ל. שני הספרים הנוספים בסדרה הם: * מתמטיקה לכיתה י״א (3 יחידות לימוד) חלק ב׳ – אשכול כלכלי פיננסי. * מתמטיקה לכיתה י״א (3 יחידות לימוד) חלק ג׳ -אשכול התמצאות במישור ובמרחב. הספר כולל את הנושאים: גדילה ודעיכה, סטיית התקן והסתברות.

ספרי התוכנית החדשה

מתמטיקה לכיתה י״א (3 יחידות לימוד) חלק ב׳

מתמטיקה לכיתה י״א (3 יחידות לימוד) חלק ב׳

אשכול כלכלי פיננסי

ספר זה הוא השני מבין שלושה ספרים המיועדים לתלמידי כיתה י״א ברמת 3 יח״ל ונכתב בהתאם לתכנית הלימודים החדשה במתמטיקה ל-3 יח״ל. הספר הוא המשכו של הספר מתמטיקה לכיתה י״א (3 יחידות לימוד) חלק א׳. שני הספרים הנוספים בסדרה הם: * מתמטיקה לכיתה י״א (3 יחידות לימוד) חלק א׳ – אשכול מדעים וחברה. * מתמטיקה לכיתה י׳ (3 יחידות לימוד) חלק ג׳ -אשכול התמצאות במישור ובמרחב. הספר כולל את הנושאים:  גדילה ודעיכה, סטיית התקן, רבעונים ועשירונים.

ספרי התוכנית החדשה

מתמטיקה לכיתה י״א (3 יחידות לימוד) חלק ג׳

מתמטיקה לכיתה י״א (3 יחידות לימוד) חלק ג׳

אשכול התמצאות במישור ובמרחב

ספר מתמטיקה זה הוא השלישי מבין שלושה ספרים המיועדים לתלמידי כיתה י״א ברמת 3 יח״ל ונכתב בהתאם לתכנית הלימודים החדשה במתמטיקה ל-3 יח״ל. הספר הוא המשכו של הספר מתמטיקה לכיתה י״א (3 יחידות לימוד) חלק ב׳. שני הספרים הנוספים בסדרה הם: * מתמטיקה לכיתה י״א (3 יחידות לימוד) חלק א׳ – אשכול מדעים וחברה. * מתמטיקה לכיתה י״א (3 יחידות לימוד) חלק ב׳ -אשכול כלכלי פיננסי. הספר כולל את הנושאים: יחס ופרופורציה, דמיון משולשים וטריגונומטריה.

ספרי התוכנית החדשה

גיאומטריה אנליטית לכיתה י״ב (3 יחידות לימוד)

גיאומטריה אנליטית לכיתה י״ב (3 יחידות לימוד)

לתלמידי תוכנית הלימודים החדשה

ספר זה מכיל את כל חומר הלימוד לתלמידי כיתה י״ב ברמת 3 יח״ל בנושא גיאומטריה אנליטית. הספר משלים את הספר מתמטיקה לכיתה י״ב (3 יח״ל) וכולל את הנושאים: האמצע של קטע והמרחק בין שתי נקודות, משוואת ישר ע״פ שיפועו ונקודה שעליו או ע״פ שתי נקודות, חיתוך הקבלה, התלכדות וניצבות של ישרים.

ספרי התוכנית החדשה

מתמטיקה לכיתה י״ב (3 יחידות לימוד)

מתמטיקה לכיתה י״ב (3 יחידות לימוד)

אשכול מדעים וחברה, אשכול כלכלי פיננסי, אשכול התמצאות במישור ובמרחב

ספר מתמטיקה זה מכיל את כל חומר הלימוד לתלמידי כיתה י״ב ברמת 3 יח״ל ונכתב בהתאם לתכנית הלימודים החדשה במתמטיקה ל-3 יח״ל. כהמשך לסדרות הספרים לכיתות י׳ ו-י״א, הספר מכיל שלושה אשכולות וכולל את הנושאים הבאים: התפלגות נורמלית, תכנון ליניארי, גופים במרחב ומבנים מקוביות.

סדרת ספרי 4 יחידות לימוד

  • כיתה י'
  • כיתה יא'
  • כיתה יב'

ספרי התוכנית החדשה

מתמטיקה לכיתה י׳ (4 יחידות לימוד) חלק א׳

מתמטיקה לכיתה י׳ (4 יחידות לימוד) חלק א׳

שאלון 471

ספר זה הוא הראשון מבין שלושה ספרים המיועדים לתלמידי כיתה י׳ ברמת 4 יח״ל ונכתב בהתאם לתכנית הלימודים החדשה במתמטיקה ל-4 יח״ל. שני הספרים הנוספים בסדרה הם: * מתמטיקה לכיתה י׳ (4 יחידות לימוד) חלק ב׳. * מתמטיקה לכיתה י׳ (3 יחידות לימוד) חלק ג׳. הספר כולל את הנושאים: גיואמטריה של המישור, טריגונומטריה וגיאומטריה אנליטית.

ספרי התוכנית החדשה

מתמטיקה לכיתה י׳ (4 יחידות לימוד) חלק ב׳

מתמטיקה לכיתה י׳ (4 יחידות לימוד) חלק ב׳

שאלון 471

ספר זה הוא השני מבין שלושה ספרים המיועדים לתלמידי כיתה י׳ ברמת 4 יח״ל ונכתב בהתאם לתכנית הלימודים החדשה במתמטיקה ל-4 יח״ל. הספר הוא המשכו של הספר מתמטיקה לכיתה י׳ (4 יחידות לימוד) חלק א׳. שני הספרים הנוספים בסדרה לכיתה י׳ הם: * מתמטיקה לכיתה י׳ (4 יחידות לימוד) חלק א׳. * מתמטיקה לכיתה י׳ (4 יחידות לימוד) חלק ג׳. הספר כולל את הנושאים: אלגברה, פונקציות, קדם אנליזה וחשבון דיפרנציאלי.

ספרי התוכנית החדשה

מתמטיקה לכיתה י׳ (4 יחידות לימוד) חלק ג׳

מתמטיקה לכיתה י׳ (4 יחידות לימוד) חלק ג׳

שאלון 471

ספר מתמטיקה זה הוא השלישי מבין שלושה ספרים המיועדים לתלמידי כיתה י׳ ברמת 4 יח״ל ונכתב בהתאם לתכנית הלימודים החדשה במתמטיקה ל-4 יח״ל. הספר הוא המשכו של הספר מתמטיקה לכיתה י׳ (4 יחידות לימוד) חלק ב׳. שני הספרים הנוספים בסדרה הם: * מתמטיקה לכיתה י׳ (4 יחידות לימוד) חלק א׳. * מתמטיקה לכיתה י׳ (4 יחידות לימוד) חלק ב׳. הספר כולל את הנושאים: חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי, סטטיסטיקה והסתברות.

ספרי התוכנית החדשה

מתמטיקה לכיתה י׳ (4 יחידות לימוד / סאלד מורחב) חלק א׳ – לציבור החרדי

מתמטיקה לכיתה י׳ (4 יחידות לימוד / סאלד מורחב) חלק א׳ – לציבור החרדי

שאלון 471

ספר זה הוא הראשון מבין שלושה ספרים המיועדים לתלמידי כיתה י׳ ברמת 4 יח״ל ונכתב בהתאם לתכנית הלימודים החדשה במתמטיקה ל-4 יח״ל. שני הספרים הנוספים בסדרה הם: * מתמטיקה לכיתה י׳ (4 יחידות לימוד) חלק ב׳. * מתמטיקה לכיתה י׳ (3 יחידות לימוד) חלק ג׳. הספר כולל את הנושאים: גיואמטריה של המישור, טריגונומטריה וגיאומטריה אנליטית.

ספרי התוכנית החדשה

מתמטיקה לכיתה י׳ (4 יחידות לימוד / סאלד מורחב) חלק ב׳ – לציבור החרדי

מתמטיקה לכיתה י׳ (4 יחידות לימוד / סאלד מורחב) חלק ב׳ – לציבור החרדי

שאלון 471

ספר זה הוא השני מבין שלושה ספרים המיועדים לתלמידי כיתה י׳ ברמת 4 יח״ל ונכתב בהתאם לתכנית הלימודים החדשה במתמטיקה ל-4 יח״ל. הספר הוא המשכו של הספר מתמטיקה לכיתה י׳ (4 יחידות לימוד) חלק א׳. שני הספרים הנוספים בסדרה לכיתה י׳ הם: * מתמטיקה לכיתה י׳ (4 יחידות לימוד) חלק א׳. * מתמטיקה לכיתה י׳ (4 יחידות לימוד) חלק ג׳. הספר כולל את הנושאים: אלגברה, פונקציות, קדם אנליזה וחשבון דיפרנציאלי.

ספרי התוכנית החדשה

מתמטיקה לכיתה י׳ (4 יחידות לימוד / סאלד מורחב) חלק ג׳ – לציבור החרדי

מתמטיקה לכיתה י׳ (4 יחידות לימוד / סאלד מורחב) חלק ג׳ – לציבור החרדי

שאלון 471

ספר זה הוא השלישי מבין שלושה ספרים המיועדים לתלמידי כיתה י׳ ברמת 4 יח״ל ונכתב בהתאם לתכנית הלימודים החדשה במתמטיקה ל-4 יח״ל. הספר הוא המשכו של הספר מתמטיקה לכיתה י׳ (4 יחידות לימוד) חלק ב׳. שני הספרים הנוספים בסדרה הם: * מתמטיקה לכיתה י׳ (4 יחידות לימוד) חלק א׳. * מתמטיקה לכיתה י׳ (4 יחידות לימוד) חלק ב׳. הספר כולל את הנושאים: חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי, סטטיסטיקה והסתברות.

ספרי התוכנית החדשה

מתמטיקה לכיתה י״א (4 יחידות לימוד) חלק א׳

מתמטיקה לכיתה י״א (4 יחידות לימוד) חלק א׳

שאלון 471

ספר  מתמטיקה זה הוא הראשון מבין שלושה ספרים המיועדים לתלמידי כיתה י״א ברמת 4 יח״ל ונכתב בהתאם לתכנית הלימודים החדשה במתמטיקה ל-4 יח״ל. ספרי ההמשך בסדרה לכיתה י״א הם מתמטיקה לכיתה י״א (4 יחידות לימוד) חלק ב׳ מתמטיקה לכיתה י״א (4 יחידות לימוד) חלק ג׳. הספר כולל את הנושאים: גיאומטריה של המישור, גיאומטריה אנליטית וטריגונומטריה.

ספרי התוכנית החדשה

מתמטיקה לכיתה י״א (4 יחידות לימוד) חלק ב׳

מתמטיקה לכיתה י״א (4 יחידות לימוד) חלק ב׳

שאלון 471

ספר זה הוא השני מבין שלושה ספרים המיועדים לתלמידי כיתה י״א ברמת 4 יח״ל ונכתב בהתאם לתכנית הלימודים החדשה במתמטיקה ל-4 יח״ל. הספר הוא המשכו של הספר מתמטיקה לכיתה י״א (4 יחידות לימוד) חלק א׳. הספר כולל את הנושאים: פונקציות וחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי.

ספרי התוכנית החדשה

מתמטיקה לכיתה י״א (4 יחידות לימוד) חלק ג׳

מתמטיקה לכיתה י״א (4 יחידות לימוד) חלק ג׳

שאלון 471

ספר זה הוא השלישי מבין שלושה ספרים המיועדים לתלמידי כיתה י״א ברמת 4 יח״ל ונכתב בהתאם לתכנית הלימודים החדשה במתמטיקה ל-4 יח״ל. הספר הוא המשכו של הספר מתמטיקה לכיתה י״א (4 יחידות לימוד) חלק ב׳. הספר כולל את הנושאים: ההתפלגות הנורמלית וניבוי ורגרסיה לינארית.

ספרי התוכנית החדשה

סדרות לכיתה י״ב (4 יחידות לימוד) מתוך חלק א׳

סדרות לכיתה י״ב (4 יחידות לימוד) מתוך חלק א׳

שאלון 472

ספר זה הוא הראשון מבין שני ספרים המיועדים לתלמידי כיתה י״ב ברמת 4 יח״ל ונכתב בהתאם לתכנית הלימודים החדשה במתמטיקה ל-4 יח״ל. ספר ההמשך בסדרה לכיתה י״ב הוא מתמטיקה לכיתה י״ב (4 יחידות לימוד) חלק ב׳. הספר כולל את הנושאים: סדרות, וקטורים וסטטיסטיקה.

ספרי התוכנית החדשה

מתמטיקה לכיתה י״ב (4 יחידות לימוד) חלק ב׳

מתמטיקה לכיתה י״ב (4 יחידות לימוד) חלק ב׳

שאלון 472

ספר זה הוא השני מבין שני ספרים המיועדים לתלמידי כיתה י״ב ברמת 4 יח״ל ונכתב בהתאם לתכנית הלימודים החדשה במתמטיקה ל-4 יח״ל. הספר הוא המשכו של הספר מתמטיקה לכיתה י״ב (4 יחידות לימוד) חלק א׳. הספר כולל את הנושאים: אלגברה, גדילה ודעיכה וחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי.

היתרונות בספרים החדשים שלנו

ספרי התוכנית החדשה מותאמים בצורה מיטבית לתלמידי 3 ו-4 יח״ל.

סעיפי מדרגה שנועדו להקל על התלמידים

כל סעיף הוא שלב קטן המלווה את התלמיד בדרך אל הפתרון, מונע שגיאות נפוצות ומייצר תחושת ביטחון.

שאלות אינטגרטיביות המשלבות כמה נושאים מתכנית הלימודים

שליטה טובה יותר בחומר, הבנה ורענון נושאים ומיומנויות שנרכשו כבר בעבר. קישורים בין נושאים.

חומר הלימוד מחולק לנתחים קטנים

החלוקה מאפשרת להתמקד בנושא, להבין אותו בקלות יותר וגם מסייעת למורה בהכנת השיעורים.

הדרכות בתשובות לתרגילים

סיוע למי שמתקשה, שמאפשר קודם כל התמודדות ראשונית עם התרגיל.

נותנים לכם את כל הכלים והתמיכה להצלחה בתוכנית הלימודים החדשה

בואו נלמד יחד בתוכנית החדשה במתמטיקה – אנחנו כאן בשבילכם.

מדריך דיגיטלי מתקדם למורה

מבחנים, פריסות והצעות הוראה על פי הספר, תרגילים מומלצים לכיתה ולבית.

מרכז הדרכה באתר

סרטוני הדרכה, עבודות קיץ, עדכונים, מסמכים וקבצים חשובים, תרגילים נוספים.

הדרכות של צוות בני גורן

הדרכות מקצועיות והיכרות עם הספרים והנושאים החדשים בתוכנית החדשה במתמטיקה.

ליווי פדגוגי

מענה מקיף, סיוע מקצועי והתייעצות בכל תהליך ההכנה לכניסת התוכנית החדשה במתמטיקה ובהמשך השנה.

איך אפשר לעזור? תרצו לקבוע הדרכה?

תוצאות והוכחות מהשטח

ערכנו סקר בקרב מורים שלימדו עם ספרי בני גורן במהלך ניסוי התוכנית החדשה במתמטיקה.
הנה חלק מהתוצאות ומה שהיה למורי 3 יח״ל להגיד:

מענה מגוון ומספק של תרגילים

היה לנו חשוב לכתוב ספר שבו מגוון תרגילים המופיעים באופן מדורג ומסודר, שייתן מענה מלא לתרגול בכיתה ובבית, לסיכום החומר וכהכנה לבחינות.

התוצאה: מורים בניסוי מעידים שכמות התרגילים בספרים היתה מספקת לתרגול בכיתה, שיעורי בית והכנה למבחנים.

תרגול מותאם ומונגש שמסייע לתלמידים להבין

השקענו מחשבה רבה בהתאמת והנגשת החומר שבספרים לתלמידים.
חילקנו את חומר הלימוד לנתחים קטנים והוספנו לתרגילים אלמנטים ייחודיים שפיתחנו, שמטרתם לתמוך בתלמידים תוך כדי התרגול ותהליך הלמידה.

התוצאה: מורים בניסוי מעידים שהתרגילים בספרים עזרו להטמיע את חומר הלימוד בקרב התלמידים.

מקוריות, יצירתיות ומוטיבציה

כשכתבנו את הספרים החדשים המטרה שלנו היתה לסייע למורים לייצר מוטיבציה אצל תלמידים ללמוד, להבין מתמטיקה ולחשוב. אנחנו מאמינים שחווית משתמש נעימה ומותאמת לתלמידים תורמת לכך מאוד.

התוצאה: מורים בניסוי מעידים שספרי הלימוד שלנו לתוכנית החדשה היו מקוריים ויצירתיים.

בתי ספר שעובדים איתנו מספרים

 בתי ספר בכל רחבי הארץ כבר מלמדים מספרי התוכנית החדשה במתמטיקה שלנו.

כל התלמידים שלימדתי בעזרת ספרי בני
גורן (3 יחידות) הצליחו מאוד. התרגילים
יצירתיים ולקוחים מעולמם הפרטי, כך
שהתחברו יותר ללמידה ואף נהנו.
תודה רבה.

אמי״ת איתן מעלה אדומים

הספר ל-3 יח״ל ידידותי למשתמש
ואסתטי.

תיכון ע״ש בגין אילת

נהניתי מהספרים, סעיפי המדרגה תורמים מאוד והכל בספרים היה ברור למורים ולתלמידים.

תיכון מיתרים ברנקו וייס

ספרים יפים, תענוג להסתכל, התלמידים אוהבים להסתכל וללמוד. שאלות יפהפיות בנושא התמצאות במישור ובמרחב.

הרב תחומי עמל חדרה

עיצוב הספרים ל-3 יחידות
כולל הצבעים והאיורים מצליח
להלהיב את התלמידים.
הספר נעים לשימוש, מחולק לתתי כותרות ומאורגן. תורם ללמידה הדרגתית.

תיכון דקל וילנאי

בתי ספר שכבר מלמדים עם הספרים החדשים שלנו

איך אפשר לעזור? תרצו לקבוע הדרכה?

בני גורן תמיד כאן בשבילכם

ניתן לרכוש את ספרי בני גורן בחנויות הספרים ברחבי הארץ וגם אונליין
כאן באתר
(מכירה ותמיכה ע״י חברת ״יש הפצות ספרים״ או קלסוס).
לבירורים היכן חנות הספרים באזורך, ניתן לפנות לסוכנות ההפצה
הראשית שלנו ״יש הפצות ספרים״.
הנחה בקנייה מרוכזת דרך ההפצה הראשית.
ניתן לקבל את הספרים ישירות לבית הספר.

דוא”ל:
office@bennygoren.co.il

טלפון:
03-6476186
(א׳-ה׳, 10:00-16:00)

הזמנת ספרים - ״יש הפצות״:
03-5595354
(ווטסאפ: 054-7154122)
מייל: yeshbooks@gmail.com
כתבו לנו ונחזור אליכם
עם הצעת מחיר

כתבו לנו ונשמח לעזור

מורה?

כל הכלים להוראה בקליק