X
חפשו...
Generic filters
ספרי חטיבה עליונה

ספריחטיבה עליונה

ספרי חטיבה עליונה

מתמטיקה (4 ו-5 יחידות לימוד) חלק א’

מתמטיקה (4 ו-5 יחידות לימוד) חלק א’

שאלונים 481 ו-581 - סמל קודם: שאלונים 804 ו-806

ספר זה הוא ספר לימוד במתמטיקה לתלמידי 4 ו-5 יח״ל. הספר מכיל חלק גדול מחומר הלימוד שמשותף לתלמידי 4 יח״ל לשאלון 481 ולתלמידי 5 יח״ל לשאלון 581. הספר כולל את הנושאים: אלגברה, הנדסת המישור, טריגונומטריה וחשבון דיפרנציאלי. ניתן להוריד כאן באתר נספחים לספר בנושא המעגל ופונקציות רציונאליות.

ספרי חטיבה עליונה

מתמטיקה (4 יחידות לימוד) חלק ב’-1

מתמטיקה (4 יחידות לימוד) חלק ב’-1

שאלון 481 - סמל קודם: שאלון 804

ספר זה הוא ההמשך של הספר לימוד במתמטיקה (4 ו-5 יחידות לימוד) חלק א’ לשאלונים 481 ו-581. המשכו של ספר זה הוא הספר מתמטיקה (4 יחידות לימוד) חלק ב’-2. הספר כולל את הנושאים: אלגברה, הנדסת המישור וטריגונומטריה.

ספרי חטיבה עליונה

מתמטיקה (4 יחידות לימוד) חלק ב’-2

מתמטיקה (4 יחידות לימוד) חלק ב’-2

שאלון 481 - סמל קודם: שאלון 804

ספר זה הוא המשכו של הספר לימוד במתמטיקה (4 יחידות לימוד) חלק ב’-1 לשאלון 481. הספר כולל את הנושאים: חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי, הסתברות ומבחני מתכונת לחזרה.

ספרי חטיבה עליונה

מתמטיקה (5  יחידות לימוד) חלק ב’-1

מתמטיקה (5  יחידות לימוד) חלק ב’-1

שאלון 581 - סמל קודם: שאלון 806

ספר זה הוא ההמשך של הספר מתמטיקה (4 ו-5 יחידות לימוד) חלק א’ לשאלונים 481 ו-581. המשכו של ספר זה הוא הספר מתמטיקה (5 יחידות לימוד) חלק ב’-2. הספר כולל את הנושאים: אלגברה, הנדסת המישור וטריגונומטריה.

ספרי חטיבה עליונה

מתמטיקה (5 יחידות לימוד) חלק ב’-2

מתמטיקה (5 יחידות לימוד) חלק ב’-2

שאלון 581 - סמל קודם: שאלון 806

ספר מתמטיקה זה הוא המשכו של הספר מתמטיקה (5 יחידות לימוד) חלק ב’-1 לשאלון 581. הספר כולל את הנושאים: חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי, הסתברות ומבחני מתכונת לחזרה.

ספרי חטיבה עליונה

מתמטיקה (4 יחידות לימוד) חלק ג’

מתמטיקה (4 יחידות לימוד) חלק ג’

שאלון 482 - סמל קודם: שאלון 805

ספר מתמטיקה זה כולל את כל חומר הלימוד לשאלון השני לתלמידי 4 יח”ל – שאלון 482. הספר כולל את הנושאים: אלגברה, חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי, טריגונומטריה במרחב ומבחני מתכונת לחזרה.

ספרי חטיבה עליונה

מתמטיקה (5 יחידות לימוד) חלק ג’-1

מתמטיקה (5 יחידות לימוד) חלק ג’-1

שאלון 582 - סמל קודם: שאלון 807

ספר  מתמטיקה זה הוא המשכו של הספר מתמטיקה (5 יחידות לימוד) חלק ב’-2 לשאלון 581. הספר כולל את הנושאים: גיאומטריה אנליטית, טריגונומטריה במרחב ווקטורים.

ספרי חטיבה עליונה

מתמטיקה (5 יחידות לימוד) חלק ג’-2

מתמטיקה (5 יחידות לימוד) חלק ג’-2

שאלון 582 - סמל קודם: שאלון 807

ספר מתמטיקה זה הוא המשכו של הספר מתמטיקה (5 יחידות לימוד) חלק ג’-1 לשאלון 582. הספר כולל את הנושאים: אלגברה, חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ומבחני מתכונת לחזרה.

ספרי התוכנית החדשה

מתמטיקה לכיתה י׳ (3 יחידות לימוד) חלק א׳

מתמטיקה לכיתה י׳ (3 יחידות לימוד) חלק א׳

אשכול מדעים וחברה

ספר  מתמטיקה זה הוא הראשון מבין שלושה ספרים המיועדים לתלמידי כיתה י׳ ברמת 3 יח״ל ונכתב בהתאם לתכנית הלימודים החדשה במתמטיקה ל-3 יח״ל. שני הספרים הנוספים בסדרה הם: * מתמטיקה לכיתה י׳ (3 יחידות לימוד) חלק ב׳ – אשכול כלכלי פיננסי. * מתמטיקה לכיתה י׳ (3 יחידות לימוד) חלק ג׳ -אשכול התמצאות במישור ובמרחב. הספר כולל את הנושאים: גרפים, דיאגרמות, סטטיסטיקה והסתברות.

ספרי התוכנית החדשה

מתמטיקה לכיתה י׳ (3 יחידות לימוד) חלק ב׳

מתמטיקה לכיתה י׳ (3 יחידות לימוד) חלק ב׳

אשכול כלכלי פיננסי

ספר מתמטיקה זה הוא השני מבין שלושה ספרים המיועדים לתלמידי כיתה י׳ ברמת 3 יח״ל ונכתב בהתאם לתכנית הלימודים החדשה במתמטיקה ל-3 יח״ל. הספר הוא המשכו של הספר מתמטיקה לכיתה י׳ (3 יחידות לימוד) חלק א׳. שני הספרים הנוספים בסדרה הם: * מתמטיקה לכיתה י׳ (3 יחידות לימוד) חלק א׳ – אשכול מדעים וחברה. * מתמטיקה לכיתה י׳ (3 יחידות לימוד) חלק ג׳ -אשכול התמצאות במישור ובמרחב. הספר כולל את הנושאים: גרפים ודיאגרמות, מודל ליניארי, בעיות מילוליות וסטטיסטיקה.

ספרי התוכנית החדשה

מתמטיקה לכיתה י׳ (3 יחידות לימוד) חלק ג׳

מתמטיקה לכיתה י׳ (3 יחידות לימוד) חלק ג׳

אשכול התמצאות במישור ובמרחב

ספר מתמטיקה זה הוא השלישי מבין שלושה ספרים המיועדים לתלמידי כיתה י׳ ברמת 3 יח״ל ונכתב בהתאם לתכנית הלימודים החדשה במתמטיקה ל-3 יח״ל. הספר הוא המשכו של הספר מתמטיקה לכיתה י׳ (3 יחידות לימוד) חלק ב׳. שני הספרים הנוספים בסדרה הם: * מתמטיקה לכיתה י׳ (3 יחידות לימוד) חלק א׳ – אשכול מדעים וחברה. * מתמטיקה לכיתה י׳ (3 יחידות לימוד) חלק ב׳ -אשכול כלכלי פיננסי. הספר כולל את הנושאים: היקפים, מסלולים, שטחים וריצופים.

ספרי התוכנית החדשה

מתמטיקה לכיתה י׳ (3 יחידות לימוד) חלק א׳ – ערבית

מתמטיקה לכיתה י׳ (3 יחידות לימוד) חלק א׳ – ערבית

אשכול מדעים וחברה

ספר  מתמטיקה זה הוא הראשון מבין שלושה ספרים המיועדים לתלמידי כיתה י׳ ברמת 3 יח״ל ונכתב בהתאם לתכנית הלימודים החדשה במתמטיקה ל-3 יח״ל. שני הספרים הנוספים בסדרה הם: * מתמטיקה לכיתה י׳ (3 יחידות לימוד) חלק ב׳ – אשכול כלכלי פיננסי. * מתמטיקה לכיתה י׳ (3 יחידות לימוד) חלק ג׳ -אשכול התמצאות במישור ובמרחב. הספר כולל את הנושאים: גרפים, דיאגרמות, סטטיסטיקה והסתברות.

ספרי התוכנית החדשה

מתמטיקה לכיתה י׳ (3 יחידות לימוד) חלק ב׳ – ערבית

מתמטיקה לכיתה י׳ (3 יחידות לימוד) חלק ב׳ – ערבית

אשכול כלכלי פיננסי

ספר מתמטיקה זה הוא השני מבין שלושה ספרים המיועדים לתלמידי כיתה י׳ ברמת 3 יח״ל ונכתב בהתאם לתכנית הלימודים החדשה במתמטיקה ל-3 יח״ל. הספר הוא המשכו של הספר מתמטיקה לכיתה י׳ (3 יחידות לימוד) חלק א׳. שני הספרים הנוספים בסדרה הם: * מתמטיקה לכיתה י׳ (3 יחידות לימוד) חלק א׳ – אשכול מדעים וחברה. * מתמטיקה לכיתה י׳ (3 יחידות לימוד) חלק ג׳ -אשכול התמצאות במישור ובמרחב. הספר כולל את הנושאים: גרפים ודיאגרמות, מודל ליניארי, בעיות מילוליות וסטטיסטיקה.

ספרי התוכנית החדשה

מתמטיקה לכיתה י׳ (3 יחידות לימוד) חלק ג׳ – ערבית

מתמטיקה לכיתה י׳ (3 יחידות לימוד) חלק ג׳ – ערבית

אשכול התמצאות במישור ובמרחב

ספר מתמטיקה זה הוא השלישי מבין שלושה ספרים המיועדים לתלמידי כיתה י׳ ברמת 3 יח״ל ונכתב בהתאם לתכנית הלימודים החדשה במתמטיקה ל-3 יח״ל. הספר הוא המשכו של הספר מתמטיקה לכיתה י׳ (3 יחידות לימוד) חלק ב׳. שני הספרים הנוספים בסדרה הם: * מתמטיקה לכיתה י׳ (3 יחידות לימוד) חלק א׳ – אשכול מדעים וחברה. * מתמטיקה לכיתה י׳ (3 יחידות לימוד) חלק ב׳ -אשכול כלכלי פיננסי. הספר כולל את הנושאים: היקפים, מסלולים, שטחים וריצופים.

ספרי התוכנית החדשה

מתמטיקה לכיתה י׳ (3 יחידות לימוד) חלק א׳ – לציבור החרדי

מתמטיקה לכיתה י׳ (3 יחידות לימוד) חלק א׳ – לציבור החרדי

אשכול מדעים וחברה

ספר  מתמטיקה זה הוא הראשון מבין שלושה ספרים המיועדים לתלמידי כיתה י׳ ברמת 3 יח״ל ונכתב בהתאם לתכנית הלימודים החדשה במתמטיקה ל-3 יח״ל. שני הספרים הנוספים בסדרה הם: * מתמטיקה לכיתה י׳ (3 יחידות לימוד) חלק ב׳ – אשכול כלכלי פיננסי. * מתמטיקה לכיתה י׳ (3 יחידות לימוד) חלק ג׳ -אשכול התמצאות במישור ובמרחב. הספר כולל את הנושאים: גרפים, דיאגרמות, סטטיסטיקה והסתברות.

ספרי התוכנית החדשה

מתמטיקה לכיתה י׳ (3 יחידות לימוד) חלק ב׳ – לציבור החרדי

מתמטיקה לכיתה י׳ (3 יחידות לימוד) חלק ב׳ – לציבור החרדי

אשכול כלכלי פיננסי

ספר מתמטיקה זה הוא השני מבין שלושה ספרים המיועדים לתלמידי כיתה י׳ ברמת 3 יח״ל ונכתב בהתאם לתכנית הלימודים החדשה במתמטיקה ל-3 יח״ל. הספר הוא המשכו של הספר מתמטיקה לכיתה י׳ (3 יחידות לימוד) חלק א׳. שני הספרים הנוספים בסדרה הם: * מתמטיקה לכיתה י׳ (3 יחידות לימוד) חלק א׳ – אשכול מדעים וחברה. * מתמטיקה לכיתה י׳ (3 יחידות לימוד) חלק ג׳ -אשכול התמצאות במישור ובמרחב. הספר כולל את הנושאים: גרפים ודיאגרמות, מודל ליניארי, בעיות מילוליות וסטטיסטיקה.

ספרי התוכנית החדשה

מתמטיקה לכיתה י׳ (3 יחידות לימוד) חלק ג׳ – לציבור החרדי

מתמטיקה לכיתה י׳ (3 יחידות לימוד) חלק ג׳ – לציבור החרדי

אשכול התמצאות במישור ובמרחב

ספר מתמטיקה זה הוא השלישי מבין שלושה ספרים המיועדים לתלמידי כיתה י׳ ברמת 3 יח״ל ונכתב בהתאם לתכנית הלימודים החדשה במתמטיקה ל-3 יח״ל. הספר הוא המשכו של הספר מתמטיקה לכיתה י׳ (3 יחידות לימוד) חלק ב׳. שני הספרים הנוספים בסדרה הם: * מתמטיקה לכיתה י׳ (3 יחידות לימוד) חלק א׳ – אשכול מדעים וחברה. * מתמטיקה לכיתה י׳ (3 יחידות לימוד) חלק ב׳ -אשכול כלכלי פיננסי. הספר כולל את הנושאים: היקפים, מסלולים, שטחים וריצופים.

ספרי התוכנית החדשה

מתמטיקה לכיתה י״א (3 יחידות לימוד) חלק א׳

מתמטיקה לכיתה י״א (3 יחידות לימוד) חלק א׳

אשכול מדעים וחברה

ספר מתמטיקה זה הוא הראשון מבין שלושה ספרים המיועדים לתלמידי כיתה י״א ברמת 3 יח״ל ונכתב בהתאם לתכנית הלימודים החדשה במתמטיקה ל-3 יח״ל. שני הספרים הנוספים בסדרה הם: * מתמטיקה לכיתה י״א (3 יחידות לימוד) חלק ב׳ – אשכול כלכלי פיננסי. * מתמטיקה לכיתה י״א (3 יחידות לימוד) חלק ג׳ -אשכול התמצאות במישור ובמרחב. הספר כולל את הנושאים: גדילה ודעיכה, סטיית התקן והסתברות.

ספרי התוכנית החדשה

מתמטיקה לכיתה י״א (3 יחידות לימוד) חלק ב׳

מתמטיקה לכיתה י״א (3 יחידות לימוד) חלק ב׳

אשכול כלכלי פיננסי

ספר זה הוא השני מבין שלושה ספרים המיועדים לתלמידי כיתה י״א ברמת 3 יח״ל ונכתב בהתאם לתכנית הלימודים החדשה במתמטיקה ל-3 יח״ל. הספר הוא המשכו של הספר מתמטיקה לכיתה י״א (3 יחידות לימוד) חלק א׳. שני הספרים הנוספים בסדרה הם: * מתמטיקה לכיתה י״א (3 יחידות לימוד) חלק א׳ – אשכול מדעים וחברה. * מתמטיקה לכיתה י׳ (3 יחידות לימוד) חלק ג׳ -אשכול התמצאות במישור ובמרחב. הספר כולל את הנושאים: הפונקציה הריבועית, גדילה ודעיכה, סטיית התקן.

ספרי התוכנית החדשה

מתמטיקה לכיתה י״א (3 יחידות לימוד) חלק ג׳

מתמטיקה לכיתה י״א (3 יחידות לימוד) חלק ג׳

אשכול התמצאות במישור ובמרחב

ספר מתמטיקה זה הוא השלישי מבין שלושה ספרים המיועדים לתלמידי כיתה י״א ברמת 3 יח״ל ונכתב בהתאם לתכנית הלימודים החדשה במתמטיקה ל-3 יח״ל. הספר הוא המשכו של הספר מתמטיקה לכיתה י״א (3 יחידות לימוד) חלק ב׳. שני הספרים הנוספים בסדרה הם: * מתמטיקה לכיתה י״א (3 יחידות לימוד) חלק א׳ – אשכול מדעים וחברה. * מתמטיקה לכיתה י״א (3 יחידות לימוד) חלק ב׳ -אשכול כלכלי פיננסי. הספר כולל את הנושאים: יחס ופרופורציה, דמיון משולשים וטריגונומטריה.

ספרי התוכנית החדשה

גיאומטריה אנליטית לכיתה י״ב (3 יחידות לימוד)

גיאומטריה אנליטית לכיתה י״ב (3 יחידות לימוד)

לתלמידי תוכנית הלימודים החדשה

ספר זה מכיל את כל חומר הלימוד לתלמידי כיתה י״ב ברמת 3 יח״ל בנושא גיאומטריה אנליטית. הספר משלים את הספר מתמטיקה לכיתה י״ב (3 יח״ל) וכולל את הנושאים: האמצע של קטע והמרחק בין שתי נקודות, משוואת ישר ע״פ שיפועו ונקודה שעליו או ע״פ שתי נקודות, חיתוך הקבלה, התלכדות וניצבות של ישרים.

ספרי התוכנית החדשה

מתמטיקה לכיתה י״ב (3 יחידות לימוד)

מתמטיקה לכיתה י״ב (3 יחידות לימוד)

אשכול מדעים וחברה, אשכול כלכלי פיננסי, אשכול התמצאות במישור ובמרחב

ספר מתמטיקה זה מכיל את כל חומר הלימוד לתלמידי כיתה י״ב ברמת 3 יח״ל ונכתב בהתאם לתכנית הלימודים החדשה במתמטיקה ל-3 יח״ל. כהמשך לסדרות הספרים לכיתות י׳ ו-י״א, הספר מכיל שלושה אשכולות וכולל את הנושאים הבאים: התפלגות נורמלית, תכנון ליניארי, גופים במרחב ומבנים מקוביות.

ספרי התוכנית החדשה

מתמטיקה לכיתה י׳ (4 יחידות לימוד) חלק א׳

מתמטיקה לכיתה י׳ (4 יחידות לימוד) חלק א׳

שאלון 471

ספר זה הוא הראשון מבין שלושה ספרים המיועדים לתלמידי כיתה י׳ ברמת 4 יח״ל ונכתב בהתאם לתכנית הלימודים החדשה במתמטיקה ל-4 יח״ל. שני הספרים הנוספים בסדרה הם: * מתמטיקה לכיתה י׳ (4 יחידות לימוד) חלק ב׳. * מתמטיקה לכיתה י׳ (3 יחידות לימוד) חלק ג׳. הספר כולל את הנושאים: גיואמטריה של המישור, טריגונומטריה וגיאומטריה אנליטית.

ספרי התוכנית החדשה

מתמטיקה לכיתה י׳ (4 יחידות לימוד) חלק ב׳

מתמטיקה לכיתה י׳ (4 יחידות לימוד) חלק ב׳

שאלון 471

ספר זה הוא השני מבין שלושה ספרים המיועדים לתלמידי כיתה י׳ ברמת 4 יח״ל ונכתב בהתאם לתכנית הלימודים החדשה במתמטיקה ל-4 יח״ל. הספר הוא המשכו של הספר מתמטיקה לכיתה י׳ (4 יחידות לימוד) חלק א׳. שני הספרים הנוספים בסדרה לכיתה י׳ הם: * מתמטיקה לכיתה י׳ (4 יחידות לימוד) חלק א׳. * מתמטיקה לכיתה י׳ (4 יחידות לימוד) חלק ג׳. הספר כולל את הנושאים: אלגברה, פונקציות, קדם אנליזה וחשבון דיפרנציאלי.

ספרי התוכנית החדשה

מתמטיקה לכיתה י׳ (4 יחידות לימוד) חלק ג׳

מתמטיקה לכיתה י׳ (4 יחידות לימוד) חלק ג׳

שאלון 471

ספר מתמטיקה זה הוא השלישי מבין שלושה ספרים המיועדים לתלמידי כיתה י׳ ברמת 4 יח״ל ונכתב בהתאם לתכנית הלימודים החדשה במתמטיקה ל-4 יח״ל. הספר הוא המשכו של הספר מתמטיקה לכיתה י׳ (4 יחידות לימוד) חלק ב׳. שני הספרים הנוספים בסדרה הם: * מתמטיקה לכיתה י׳ (4 יחידות לימוד) חלק א׳. * מתמטיקה לכיתה י׳ (4 יחידות לימוד) חלק ב׳. הספר כולל את הנושאים: חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי, סטטיסטיקה והסתברות.

ספרי התוכנית החדשה

מתמטיקה לכיתה י׳ (4 יחידות לימוד / סאלד מורחב) חלק א׳ – לציבור החרדי

מתמטיקה לכיתה י׳ (4 יחידות לימוד / סאלד מורחב) חלק א׳ – לציבור החרדי

שאלון 471

ספר זה הוא הראשון מבין שלושה ספרים המיועדים לתלמידי כיתה י׳ ברמת 4 יח״ל ונכתב בהתאם לתכנית הלימודים החדשה במתמטיקה ל-4 יח״ל. שני הספרים הנוספים בסדרה הם: * מתמטיקה לכיתה י׳ (4 יחידות לימוד) חלק ב׳. * מתמטיקה לכיתה י׳ (3 יחידות לימוד) חלק ג׳. הספר כולל את הנושאים: גיואמטריה של המישור, טריגונומטריה וגיאומטריה אנליטית.

ספרי התוכנית החדשה

מתמטיקה לכיתה י׳ (4 יחידות לימוד / סאלד מורחב) חלק ב׳ – לציבור החרדי

מתמטיקה לכיתה י׳ (4 יחידות לימוד / סאלד מורחב) חלק ב׳ – לציבור החרדי

שאלון 471

ספר זה הוא השני מבין שלושה ספרים המיועדים לתלמידי כיתה י׳ ברמת 4 יח״ל ונכתב בהתאם לתכנית הלימודים החדשה במתמטיקה ל-4 יח״ל. הספר הוא המשכו של הספר מתמטיקה לכיתה י׳ (4 יחידות לימוד) חלק א׳. שני הספרים הנוספים בסדרה לכיתה י׳ הם: * מתמטיקה לכיתה י׳ (4 יחידות לימוד) חלק א׳. * מתמטיקה לכיתה י׳ (4 יחידות לימוד) חלק ג׳. הספר כולל את הנושאים: אלגברה, פונקציות, קדם אנליזה וחשבון דיפרנציאלי.

ספרי התוכנית החדשה

מתמטיקה לכיתה י׳ (4 יחידות לימוד / סאלד מורחב) חלק ג׳ – לציבור החרדי

מתמטיקה לכיתה י׳ (4 יחידות לימוד / סאלד מורחב) חלק ג׳ – לציבור החרדי

שאלון 471

ספר זה הוא השלישי מבין שלושה ספרים המיועדים לתלמידי כיתה י׳ ברמת 4 יח״ל ונכתב בהתאם לתכנית הלימודים החדשה במתמטיקה ל-4 יח״ל. הספר הוא המשכו של הספר מתמטיקה לכיתה י׳ (4 יחידות לימוד) חלק ב׳. שני הספרים הנוספים בסדרה הם: * מתמטיקה לכיתה י׳ (4 יחידות לימוד) חלק א׳. * מתמטיקה לכיתה י׳ (4 יחידות לימוד) חלק ב׳. הספר כולל את הנושאים: חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי, סטטיסטיקה והסתברות.

ספרי התוכנית החדשה

מתמטיקה לכיתה י״א (4 יחידות לימוד) חלק א׳

מתמטיקה לכיתה י״א (4 יחידות לימוד) חלק א׳

שאלון 471

ספר  מתמטיקה זה הוא הראשון מבין שלושה ספרים המיועדים לתלמידי כיתה י״א ברמת 4 יח״ל ונכתב בהתאם לתכנית הלימודים החדשה במתמטיקה ל-4 יח״ל. ספרי ההמשך בסדרה לכיתה י״א הם מתמטיקה לכיתה י״א (4 יחידות לימוד) חלק ב׳ מתמטיקה לכיתה י״א (4 יחידות לימוד) חלק ג׳. הספר כולל את הנושאים: גיאומטריה של המישור, גיאומטריה אנליטית וטריגונומטריה.

ספרי התוכנית החדשה

מתמטיקה לכיתה י״א (4 יחידות לימוד) חלק ב׳

מתמטיקה לכיתה י״א (4 יחידות לימוד) חלק ב׳

שאלון 471

ספר זה הוא השני מבין שלושה ספרים המיועדים לתלמידי כיתה י״א ברמת 4 יח״ל ונכתב בהתאם לתכנית הלימודים החדשה במתמטיקה ל-4 יח״ל. הספר הוא המשכו של הספר מתמטיקה לכיתה י״א (4 יחידות לימוד) חלק א׳. הספר כולל את הנושאים: פונקציות וחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי.

ספרי התוכנית החדשה

מתמטיקה לכיתה י״א (4 יחידות לימוד) חלק ג׳

מתמטיקה לכיתה י״א (4 יחידות לימוד) חלק ג׳

שאלון 471

ספר זה הוא השלישי מבין שלושה ספרים המיועדים לתלמידי כיתה י״א ברמת 4 יח״ל ונכתב בהתאם לתכנית הלימודים החדשה במתמטיקה ל-4 יח״ל. הספר הוא המשכו של הספר מתמטיקה לכיתה י״א (4 יחידות לימוד) חלק ב׳. הספר כולל את הנושאים: ההתפלגות הנורמלית וניבוי ורגרסיה לינארית.

ספרי התוכנית החדשה

סדרות לכיתה י״ב (4 יחידות לימוד) מתוך חלק א׳

סדרות לכיתה י״ב (4 יחידות לימוד) מתוך חלק א׳

שאלון 472

ספר זה הוא הראשון מבין שני ספרים המיועדים לתלמידי כיתה י״ב ברמת 4 יח״ל ונכתב בהתאם לתכנית הלימודים החדשה במתמטיקה ל-4 יח״ל. ספר ההמשך בסדרה לכיתה י״ב הוא מתמטיקה לכיתה י״ב (4 יחידות לימוד) חלק ב׳. הספר כולל את הנושאים: סדרות, וקטורים וסטטיסטיקה.

ספרי התוכנית החדשה

מתמטיקה לכיתה י״ב (4 יחידות לימוד) חלק ב׳

מתמטיקה לכיתה י״ב (4 יחידות לימוד) חלק ב׳

שאלון 472

ספר זה הוא השני מבין שני ספרים המיועדים לתלמידי כיתה י״ב ברמת 4 יח״ל ונכתב בהתאם לתכנית הלימודים החדשה במתמטיקה ל-4 יח״ל. הספר הוא המשכו של הספר מתמטיקה לכיתה י״ב (4 יחידות לימוד) חלק א׳. הספר כולל את הנושאים: אלגברה, גדילה ודעיכה וחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי.

ספרי מבחנים

מבחני מתכונת במתמטיקה (3 יחידות לימוד)

מבחני מתכונת במתמטיקה (3 יחידות לימוד)

שאלון 182 - סמל קודם: שאלון 801

ספר זה כולל 40 מבחנים במתכונת של השאלון הראשון לבגרות של תלמידי 3 יח״ל – שאלון 182. בכל מבחן מופיעות 6 שאלות, לכל שאלה – 25 נקודות. הנבחן יכול לענות על שאלות מלאות או חלקי שאלות ללא הגבלה, אך סך הנקודות שניתן לצבור לא יעלה על 100.

ספרי מבחנים

מבחני מתכונת במתמטיקה (3 יחידות לימוד)

מבחני מתכונת במתמטיקה (3 יחידות לימוד)

שאלון 381 - סמל קודם: שאלון 802

ספר זה כולל 40 מבחנים במתכונת של השאלון השני לבגרות של תלמידי 3 יח״ל – שאלון 381. בכל מבחן מופיעות 6 שאלות, לכל שאלה – 25 נקודות. הנבחן יכול לענות על שאלות מלאות או חלקי שאלות ללא הגבלה, אך סך הנקודות שניתן לצבור לא יעלה על 100.

ספרי מבחנים

מבחני מתכונת במתמטיקה (3 יחידות לימוד)

מבחני מתכונת במתמטיקה (3 יחידות לימוד)

שאלון 382 - סמל קודם: שאלון 803

ספר זה כולל 40 מבחנים במתכונת של השאלון השלישי לבגרות של תלמידי 3 יח״ל – שאלון 382. בכל מבחן מופיעות 6 שאלות, לכל שאלה – 25 נקודות. הנבחן צריך לענות על 4 שאלות.

ספרי מבחנים

מבחני מתכונת במתמטיקה (4 יחידות לימוד)

מבחני מתכונת במתמטיקה (4 יחידות לימוד)

שאלון 481 - סמל קודם: שאלון 804

ספר זה כולל 40 מבחנים במתכונת של השאלון הראשון לבגרות של תלמידי 4 יח״ל – שאלון 481. הנבחן צריך לענות על 5 מתוך 8 שאלות.

ספרי מבחנים

מבחני מתכונת במתמטיקה (4 יחידות לימוד)

מבחני מתכונת במתמטיקה (4 יחידות לימוד)

שאלון 482 - סמל קודם: שאלון 805

ספר זה כולל 40 מבחנים במתכונת של השאלון השני לבגרות של תלמידי 4 יח״ל – שאלון 482. הנבחן צריך לענות על 3 מתוך 5 שאלות.

ספרי מבחנים

מבחני מתכונת במתמטיקה (5 יחידות לימוד)

מבחני מתכונת במתמטיקה (5 יחידות לימוד)

שאלון 581 - סמל קודם: שאלון 806

ספר זה כולל 40 מבחנים במתכונת של השאלון הראשון לבגרות של תלמידי 5 יח״ל – שאלון 581. הנבחן צריך לענות על 5 מתוך 8 שאלות.

ספרי מבחנים

מבחני מתכונת במתמטיקה (5 יחידות לימוד)

מבחני מתכונת במתמטיקה (5 יחידות לימוד)

שאלון 582 - סמל קודם: שאלון 807

ספר זה כולל 50 מבחנים במתכונת של השאלון השני לבגרות של תלמידי 5 יח״ל – שאלון 582. הנבחן צריך לענות על 3 מתוך 5 שאלות.

ספרי מבחנים

מבחני מתכונת קיץ 2020 (5 יחידות לימוד)

מבחני מתכונת קיץ 2020 (5 יחידות לימוד)

שאלונים 581 ו-582

החוברת מכילה 18 מבחנים עדכניים במתכונת של שני השאלונים לבגרות של תלמידי 5 יח״ל – שאלונים 581 ו-582. המבחנים נכתבו ברוח הבגרויות בשנים האחרונות.

בני גורן תמיד כאן בשבילכם

ניתן לרכוש את ספרי בני גורן בחנויות הספרים ברחבי הארץ וגם אונליין
כאן באתר
(מכירה ותמיכה ע״י חברת ״יש הפצות ספרים״ או קלסוס).
לבירורים היכן חנות הספרים באזורך, ניתן לפנות לסוכנות ההפצה
הראשית שלנו ״יש הפצות ספרים״.
הנחה בקנייה מרוכזת דרך ההפצה הראשית.
ניתן לקבל את הספרים ישירות לבית הספר.

דוא”ל:
office@bennygoren.co.il

טלפון:
03-6476186
(א׳-ה׳, 10:00-16:00)

הזמנת ספרים - ״יש הפצות״:
03-5595354
(ווטסאפ: 054-7154122)
מייל: yeshbooks@gmail.com
כתבו לנו ונחזור אליכם
עם הצעת מחיר

כתבו לנו ונשמח לעזור

מורה?

כל הכלים להוראה בקליק