X
חפשו...
Generic filters
כל ספרי בני גורן

כל ספריבני גורן

ספרי חטיבה עליונה

מתמטיקה (4 ו-5 יחידות לימוד) חלק א’

מתמטיקה (4 ו-5 יחידות לימוד) חלק א’

שאלונים 481 ו-581 - סמל קודם: שאלונים 804 ו-806

ספר זה הוא ספר לימוד במתמטיקה לתלמידי 4 ו-5 יח״ל. הספר מכיל חלק גדול מחומר הלימוד שמשותף לתלמידי 4 יח״ל לשאלון 481 ולתלמידי 5 יח״ל לשאלון 581. הספר כולל את הנושאים: אלגברה, הנדסת המישור, טריגונומטריה וחשבון דיפרנציאלי. ניתן להוריד כאן באתר נספחים לספר בנושא המעגל ופונקציות רציונאליות.

ספרי חטיבה עליונה

מתמטיקה (4 יחידות לימוד) חלק ב’-1

מתמטיקה (4 יחידות לימוד) חלק ב’-1

שאלון 481 - סמל קודם: שאלון 804

ספר זה הוא ההמשך של הספר לימוד במתמטיקה (4 ו-5 יחידות לימוד) חלק א’ לשאלונים 481 ו-581. המשכו של ספר זה הוא הספר מתמטיקה (4 יחידות לימוד) חלק ב’-2. הספר כולל את הנושאים: אלגברה, הנדסת המישור וטריגונומטריה.

ספרי חטיבה עליונה

מתמטיקה (4 יחידות לימוד) חלק ב’-2

מתמטיקה (4 יחידות לימוד) חלק ב’-2

שאלון 481 - סמל קודם: שאלון 804

ספר זה הוא המשכו של הספר לימוד במתמטיקה (4 יחידות לימוד) חלק ב’-1 לשאלון 481. הספר כולל את הנושאים: חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי, הסתברות ומבחני מתכונת לחזרה.

ספרי חטיבה עליונה

מתמטיקה (5  יחידות לימוד) חלק ב’-1

מתמטיקה (5  יחידות לימוד) חלק ב’-1

שאלון 581 - סמל קודם: שאלון 806

ספר זה הוא ההמשך של הספר מתמטיקה (4 ו-5 יחידות לימוד) חלק א’ לשאלונים 481 ו-581. המשכו של ספר זה הוא הספר מתמטיקה (5 יחידות לימוד) חלק ב’-2. הספר כולל את הנושאים: אלגברה, הנדסת המישור וטריגונומטריה.

ספרי חטיבה עליונה

מתמטיקה (5 יחידות לימוד) חלק ב’-2

מתמטיקה (5 יחידות לימוד) חלק ב’-2

שאלון 581 - סמל קודם: שאלון 806

ספר מתמטיקה זה הוא המשכו של הספר מתמטיקה (5 יחידות לימוד) חלק ב’-1 לשאלון 581. הספר כולל את הנושאים: חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי, הסתברות ומבחני מתכונת לחזרה.

ספרי חטיבה עליונה

מתמטיקה (4 יחידות לימוד) חלק ג’

מתמטיקה (4 יחידות לימוד) חלק ג’

שאלון 482 - סמל קודם: שאלון 805

ספר מתמטיקה זה כולל את כל חומר הלימוד לשאלון השני לתלמידי 4 יח”ל – שאלון 482. הספר כולל את הנושאים: אלגברה, חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי, טריגונומטריה במרחב ומבחני מתכונת לחזרה.

ספרי חטיבה עליונה

מתמטיקה (5 יחידות לימוד) חלק ג’-1

מתמטיקה (5 יחידות לימוד) חלק ג’-1

שאלון 582 - סמל קודם: שאלון 807

ספר  מתמטיקה זה הוא המשכו של הספר מתמטיקה (5 יחידות לימוד) חלק ב’-2 לשאלון 581. הספר כולל את הנושאים: גיאומטריה אנליטית, טריגונומטריה במרחב ווקטורים.

ספרי חטיבה עליונה

מתמטיקה (5 יחידות לימוד) חלק ג’-2

מתמטיקה (5 יחידות לימוד) חלק ג’-2

שאלון 582 - סמל קודם: שאלון 807

ספר מתמטיקה זה הוא המשכו של הספר מתמטיקה (5 יחידות לימוד) חלק ג’-1 לשאלון 582. הספר כולל את הנושאים: אלגברה, חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ומבחני מתכונת לחזרה.

ספרי חטיבת ביניים

אלגברה חלק א׳

אלגברה חלק א׳

לתלמידי חטיבות הביניים

ספר זה מכיל את כל הנושאים היסודיים הראשונים באלגברה. ספרי ההמשך של ספר זה הם הספרים אלגברה חלק ב’ ואלגברה חלק ג’

ספרי חטיבת ביניים

אלגברה חלק ב׳

אלגברה חלק ב׳

לתלמידי חטיבות הביניים

ספר זה הוא המשכו של הספר אלגברה חלק א’ והוא מכיל נושאים יסודיים נוספים באלגברה כמו משוואות ואי שוויונות, בעיות ממעלה ראשונה ושברים אלגבריים.

ספרי חטיבת ביניים

אלגברה חלק ג׳

אלגברה חלק ג׳

לתלמידי חטיבות הביניים

ספר זה הוא המשכם של הספרים אלגברה חלק א’ ואלגברה חלק ב’. הספר מכיל נושאים יסודיים נוספים באלגברה כמו פונקציות, משוואות ממעלה ראשונה ומשוואות ריבועיות.

ספרי חטיבת ביניים

הנדסה חלק א׳

הנדסה חלק א׳

לתלמידי חטיבות הביניים

ספר זה מכיל את כל הנושאים היסודיים הראשוניים בהנדסת המישור. המשכו של ספר זה הוא הספר הנדסה חלק ב’.

ספרי חטיבת ביניים

הנדסה חלק ב׳

הנדסה חלק ב׳

לתלמידי חטיבות הביניים

ספר זה הוא המשכו של הספר הנדסה חלק א’ ומכיל את כל חומר הלימוד בהנדסת המישור.

ספרי התוכנית החדשה

מתמטיקה לכיתה י׳ (3 יחידות לימוד) חלק א׳

מתמטיקה לכיתה י׳ (3 יחידות לימוד) חלק א׳

אשכול מדעים וחברה

ספר  מתמטיקה זה הוא הראשון מבין שלושה ספרים המיועדים לתלמידי כיתה י׳ ברמת 3 יח״ל ונכתב בהתאם לתכנית הלימודים החדשה במתמטיקה ל-3 יח״ל. שני הספרים הנוספים בסדרה הם: * מתמטיקה לכיתה י׳ (3 יחידות לימוד) חלק ב׳ – אשכול כלכלי פיננסי. * מתמטיקה לכיתה י׳ (3 יחידות לימוד) חלק ג׳ -אשכול התמצאות במישור ובמרחב. הספר כולל את הנושאים: גרפים, דיאגרמות, סטטיסטיקה והסתברות.

ספרי התוכנית החדשה

מתמטיקה לכיתה י׳ (3 יחידות לימוד) חלק ב׳

מתמטיקה לכיתה י׳ (3 יחידות לימוד) חלק ב׳

אשכול כלכלי פיננסי

ספר מתמטיקה זה הוא השני מבין שלושה ספרים המיועדים לתלמידי כיתה י׳ ברמת 3 יח״ל ונכתב בהתאם לתכנית הלימודים החדשה במתמטיקה ל-3 יח״ל. הספר הוא המשכו של הספר מתמטיקה לכיתה י׳ (3 יחידות לימוד) חלק א׳. שני הספרים הנוספים בסדרה הם: * מתמטיקה לכיתה י׳ (3 יחידות לימוד) חלק א׳ – אשכול מדעים וחברה. * מתמטיקה לכיתה י׳ (3 יחידות לימוד) חלק ג׳ -אשכול התמצאות במישור ובמרחב. הספר כולל את הנושאים: גרפים ודיאגרמות, מודל ליניארי, בעיות מילוליות וסטטיסטיקה.

ספרי התוכנית החדשה

מתמטיקה לכיתה י׳ (3 יחידות לימוד) חלק ג׳

מתמטיקה לכיתה י׳ (3 יחידות לימוד) חלק ג׳

אשכול התמצאות במישור ובמרחב

ספר מתמטיקה זה הוא השלישי מבין שלושה ספרים המיועדים לתלמידי כיתה י׳ ברמת 3 יח״ל ונכתב בהתאם לתכנית הלימודים החדשה במתמטיקה ל-3 יח״ל. הספר הוא המשכו של הספר מתמטיקה לכיתה י׳ (3 יחידות לימוד) חלק ב׳. שני הספרים הנוספים בסדרה הם: * מתמטיקה לכיתה י׳ (3 יחידות לימוד) חלק א׳ – אשכול מדעים וחברה. * מתמטיקה לכיתה י׳ (3 יחידות לימוד) חלק ב׳ -אשכול כלכלי פיננסי. הספר כולל את הנושאים: היקפים, מסלולים, שטחים וריצופים.

ספרי התוכנית החדשה

מתמטיקה לכיתה י׳ (3 יחידות לימוד) חלק א׳ – ערבית

מתמטיקה לכיתה י׳ (3 יחידות לימוד) חלק א׳ – ערבית

אשכול מדעים וחברה

ספר  מתמטיקה זה הוא הראשון מבין שלושה ספרים המיועדים לתלמידי כיתה י׳ ברמת 3 יח״ל ונכתב בהתאם לתכנית הלימודים החדשה במתמטיקה ל-3 יח״ל. שני הספרים הנוספים בסדרה הם: * מתמטיקה לכיתה י׳ (3 יחידות לימוד) חלק ב׳ – אשכול כלכלי פיננסי. * מתמטיקה לכיתה י׳ (3 יחידות לימוד) חלק ג׳ -אשכול התמצאות במישור ובמרחב. הספר כולל את הנושאים: גרפים, דיאגרמות, סטטיסטיקה והסתברות.

ספרי התוכנית החדשה

מתמטיקה לכיתה י׳ (3 יחידות לימוד) חלק ב׳ – ערבית

מתמטיקה לכיתה י׳ (3 יחידות לימוד) חלק ב׳ – ערבית

אשכול כלכלי פיננסי

ספר מתמטיקה זה הוא השני מבין שלושה ספרים המיועדים לתלמידי כיתה י׳ ברמת 3 יח״ל ונכתב בהתאם לתכנית הלימודים החדשה במתמטיקה ל-3 יח״ל. הספר הוא המשכו של הספר מתמטיקה לכיתה י׳ (3 יחידות לימוד) חלק א׳. שני הספרים הנוספים בסדרה הם: * מתמטיקה לכיתה י׳ (3 יחידות לימוד) חלק א׳ – אשכול מדעים וחברה. * מתמטיקה לכיתה י׳ (3 יחידות לימוד) חלק ג׳ -אשכול התמצאות במישור ובמרחב. הספר כולל את הנושאים: גרפים ודיאגרמות, מודל ליניארי, בעיות מילוליות וסטטיסטיקה.

ספרי התוכנית החדשה

מתמטיקה לכיתה י׳ (3 יחידות לימוד) חלק ג׳ – ערבית

מתמטיקה לכיתה י׳ (3 יחידות לימוד) חלק ג׳ – ערבית

אשכול התמצאות במישור ובמרחב

ספר מתמטיקה זה הוא השלישי מבין שלושה ספרים המיועדים לתלמידי כיתה י׳ ברמת 3 יח״ל ונכתב בהתאם לתכנית הלימודים החדשה במתמטיקה ל-3 יח״ל. הספר הוא המשכו של הספר מתמטיקה לכיתה י׳ (3 יחידות לימוד) חלק ב׳. שני הספרים הנוספים בסדרה הם: * מתמטיקה לכיתה י׳ (3 יחידות לימוד) חלק א׳ – אשכול מדעים וחברה. * מתמטיקה לכיתה י׳ (3 יחידות לימוד) חלק ב׳ -אשכול כלכלי פיננסי. הספר כולל את הנושאים: היקפים, מסלולים, שטחים וריצופים.

ספרי התוכנית החדשה

מתמטיקה לכיתה י׳ (3 יחידות לימוד) חלק א׳ – לציבור החרדי

מתמטיקה לכיתה י׳ (3 יחידות לימוד) חלק א׳ – לציבור החרדי

אשכול מדעים וחברה

ספר  מתמטיקה זה הוא הראשון מבין שלושה ספרים המיועדים לתלמידי כיתה י׳ ברמת 3 יח״ל ונכתב בהתאם לתכנית הלימודים החדשה במתמטיקה ל-3 יח״ל. שני הספרים הנוספים בסדרה הם: * מתמטיקה לכיתה י׳ (3 יחידות לימוד) חלק ב׳ – אשכול כלכלי פיננסי. * מתמטיקה לכיתה י׳ (3 יחידות לימוד) חלק ג׳ -אשכול התמצאות במישור ובמרחב. הספר כולל את הנושאים: גרפים, דיאגרמות, סטטיסטיקה והסתברות.

ספרי התוכנית החדשה

מתמטיקה לכיתה י׳ (3 יחידות לימוד) חלק ב׳ – לציבור החרדי

מתמטיקה לכיתה י׳ (3 יחידות לימוד) חלק ב׳ – לציבור החרדי

אשכול כלכלי פיננסי

ספר מתמטיקה זה הוא השני מבין שלושה ספרים המיועדים לתלמידי כיתה י׳ ברמת 3 יח״ל ונכתב בהתאם לתכנית הלימודים החדשה במתמטיקה ל-3 יח״ל. הספר הוא המשכו של הספר מתמטיקה לכיתה י׳ (3 יחידות לימוד) חלק א׳. שני הספרים הנוספים בסדרה הם: * מתמטיקה לכיתה י׳ (3 יחידות לימוד) חלק א׳ – אשכול מדעים וחברה. * מתמטיקה לכיתה י׳ (3 יחידות לימוד) חלק ג׳ -אשכול התמצאות במישור ובמרחב. הספר כולל את הנושאים: גרפים ודיאגרמות, מודל ליניארי, בעיות מילוליות וסטטיסטיקה.

ספרי התוכנית החדשה

מתמטיקה לכיתה י׳ (3 יחידות לימוד) חלק ג׳ – לציבור החרדי

מתמטיקה לכיתה י׳ (3 יחידות לימוד) חלק ג׳ – לציבור החרדי

אשכול התמצאות במישור ובמרחב

ספר מתמטיקה זה הוא השלישי מבין שלושה ספרים המיועדים לתלמידי כיתה י׳ ברמת 3 יח״ל ונכתב בהתאם לתכנית הלימודים החדשה במתמטיקה ל-3 יח״ל. הספר הוא המשכו של הספר מתמטיקה לכיתה י׳ (3 יחידות לימוד) חלק ב׳. שני הספרים הנוספים בסדרה הם: * מתמטיקה לכיתה י׳ (3 יחידות לימוד) חלק א׳ – אשכול מדעים וחברה. * מתמטיקה לכיתה י׳ (3 יחידות לימוד) חלק ב׳ -אשכול כלכלי פיננסי. הספר כולל את הנושאים: היקפים, מסלולים, שטחים וריצופים.

ספרי התוכנית החדשה

מתמטיקה לכיתה י״א (3 יחידות לימוד) חלק א׳

מתמטיקה לכיתה י״א (3 יחידות לימוד) חלק א׳

אשכול מדעים וחברה

ספר מתמטיקה זה הוא הראשון מבין שלושה ספרים המיועדים לתלמידי כיתה י״א ברמת 3 יח״ל ונכתב בהתאם לתכנית הלימודים החדשה במתמטיקה ל-3 יח״ל. שני הספרים הנוספים בסדרה הם: * מתמטיקה לכיתה י״א (3 יחידות לימוד) חלק ב׳ – אשכול כלכלי פיננסי. * מתמטיקה לכיתה י״א (3 יחידות לימוד) חלק ג׳ -אשכול התמצאות במישור ובמרחב. הספר כולל את הנושאים: גדילה ודעיכה, סטיית התקן והסתברות.

ספרי התוכנית החדשה

מתמטיקה לכיתה י״א (3 יחידות לימוד) חלק ב׳

מתמטיקה לכיתה י״א (3 יחידות לימוד) חלק ב׳

אשכול כלכלי פיננסי

ספר זה הוא השני מבין שלושה ספרים המיועדים לתלמידי כיתה י״א ברמת 3 יח״ל ונכתב בהתאם לתכנית הלימודים החדשה במתמטיקה ל-3 יח״ל. הספר הוא המשכו של הספר מתמטיקה לכיתה י״א (3 יחידות לימוד) חלק א׳. שני הספרים הנוספים בסדרה הם: * מתמטיקה לכיתה י״א (3 יחידות לימוד) חלק א׳ – אשכול מדעים וחברה. * מתמטיקה לכיתה י׳ (3 יחידות לימוד) חלק ג׳ -אשכול התמצאות במישור ובמרחב. הספר כולל את הנושאים: הפונקציה הריבועית, גדילה ודעיכה, סטיית התקן.

ספרי התוכנית החדשה

מתמטיקה לכיתה י״א (3 יחידות לימוד) חלק ג׳

מתמטיקה לכיתה י״א (3 יחידות לימוד) חלק ג׳

אשכול התמצאות במישור ובמרחב

ספר מתמטיקה זה הוא השלישי מבין שלושה ספרים המיועדים לתלמידי כיתה י״א ברמת 3 יח״ל ונכתב בהתאם לתכנית הלימודים החדשה במתמטיקה ל-3 יח״ל. הספר הוא המשכו של הספר מתמטיקה לכיתה י״א (3 יחידות לימוד) חלק ב׳. שני הספרים הנוספים בסדרה הם: * מתמטיקה לכיתה י״א (3 יחידות לימוד) חלק א׳ – אשכול מדעים וחברה. * מתמטיקה לכיתה י״א (3 יחידות לימוד) חלק ב׳ -אשכול כלכלי פיננסי. הספר כולל את הנושאים: יחס ופרופורציה, דמיון משולשים וטריגונומטריה.

ספרי התוכנית החדשה

גיאומטריה אנליטית לכיתה י״ב (3 יחידות לימוד)

גיאומטריה אנליטית לכיתה י״ב (3 יחידות לימוד)

לתלמידי תוכנית הלימודים החדשה

ספר זה מכיל את כל חומר הלימוד לתלמידי כיתה י״ב ברמת 3 יח״ל בנושא גיאומטריה אנליטית. הספר משלים את הספר מתמטיקה לכיתה י״ב (3 יח״ל) וכולל את הנושאים: האמצע של קטע והמרחק בין שתי נקודות, משוואת ישר ע״פ שיפועו ונקודה שעליו או ע״פ שתי נקודות, חיתוך הקבלה, התלכדות וניצבות של ישרים.

ספרי התוכנית החדשה

מתמטיקה לכיתה י׳ (4 יחידות לימוד) חלק א׳

מתמטיקה לכיתה י׳ (4 יחידות לימוד) חלק א׳

שאלון 471

ספר זה הוא הראשון מבין שלושה ספרים המיועדים לתלמידי כיתה י׳ ברמת 4 יח״ל ונכתב בהתאם לתכנית הלימודים החדשה במתמטיקה ל-4 יח״ל. שני הספרים הנוספים בסדרה הם: * מתמטיקה לכיתה י׳ (4 יחידות לימוד) חלק ב׳. * מתמטיקה לכיתה י׳ (3 יחידות לימוד) חלק ג׳. הספר כולל את הנושאים: גיואמטריה של המישור, טריגונומטריה וגיאומטריה אנליטית.

ספרי התוכנית החדשה

מתמטיקה לכיתה י׳ (4 יחידות לימוד) חלק ב׳

מתמטיקה לכיתה י׳ (4 יחידות לימוד) חלק ב׳

שאלון 471

ספר זה הוא השני מבין שלושה ספרים המיועדים לתלמידי כיתה י׳ ברמת 4 יח״ל ונכתב בהתאם לתכנית הלימודים החדשה במתמטיקה ל-4 יח״ל. הספר הוא המשכו של הספר מתמטיקה לכיתה י׳ (4 יחידות לימוד) חלק א׳. שני הספרים הנוספים בסדרה לכיתה י׳ הם: * מתמטיקה לכיתה י׳ (4 יחידות לימוד) חלק א׳. * מתמטיקה לכיתה י׳ (4 יחידות לימוד) חלק ג׳. הספר כולל את הנושאים: אלגברה, פונקציות, קדם אנליזה וחשבון דיפרנציאלי.

ספרי התוכנית החדשה

מתמטיקה לכיתה י׳ (4 יחידות לימוד) חלק ג׳

מתמטיקה לכיתה י׳ (4 יחידות לימוד) חלק ג׳

שאלון 471

ספר מתמטיקה זה הוא השלישי מבין שלושה ספרים המיועדים לתלמידי כיתה י׳ ברמת 4 יח״ל ונכתב בהתאם לתכנית הלימודים החדשה במתמטיקה ל-4 יח״ל. הספר הוא המשכו של הספר מתמטיקה לכיתה י׳ (4 יחידות לימוד) חלק ב׳. שני הספרים הנוספים בסדרה הם: * מתמטיקה לכיתה י׳ (4 יחידות לימוד) חלק א׳. * מתמטיקה לכיתה י׳ (4 יחידות לימוד) חלק ב׳. הספר כולל את הנושאים: חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי, סטטיסטיקה והסתברות.

ספרי התוכנית החדשה

מתמטיקה לכיתה י׳ (4 יחידות לימוד / סאלד מורחב) חלק א׳ – לציבור החרדי

מתמטיקה לכיתה י׳ (4 יחידות לימוד / סאלד מורחב) חלק א׳ – לציבור החרדי

שאלון 471

ספר זה הוא הראשון מבין שלושה ספרים המיועדים לתלמידי כיתה י׳ ברמת 4 יח״ל ונכתב בהתאם לתכנית הלימודים החדשה במתמטיקה ל-4 יח״ל. שני הספרים הנוספים בסדרה הם: * מתמטיקה לכיתה י׳ (4 יחידות לימוד) חלק ב׳. * מתמטיקה לכיתה י׳ (3 יחידות לימוד) חלק ג׳. הספר כולל את הנושאים: גיואמטריה של המישור, טריגונומטריה וגיאומטריה אנליטית.

ספרי התוכנית החדשה

מתמטיקה לכיתה י׳ (4 יחידות לימוד / סאלד מורחב) חלק ב׳ – לציבור החרדי

מתמטיקה לכיתה י׳ (4 יחידות לימוד / סאלד מורחב) חלק ב׳ – לציבור החרדי

שאלון 471

ספר זה הוא השני מבין שלושה ספרים המיועדים לתלמידי כיתה י׳ ברמת 4 יח״ל ונכתב בהתאם לתכנית הלימודים החדשה במתמטיקה ל-4 יח״ל. הספר הוא המשכו של הספר מתמטיקה לכיתה י׳ (4 יחידות לימוד) חלק א׳. שני הספרים הנוספים בסדרה לכיתה י׳ הם: * מתמטיקה לכיתה י׳ (4 יחידות לימוד) חלק א׳. * מתמטיקה לכיתה י׳ (4 יחידות לימוד) חלק ג׳. הספר כולל את הנושאים: אלגברה, פונקציות, קדם אנליזה וחשבון דיפרנציאלי.

ספרי התוכנית החדשה

מתמטיקה לכיתה י׳ (4 יחידות לימוד / סאלד מורחב) חלק ג׳ – לציבור החרדי

מתמטיקה לכיתה י׳ (4 יחידות לימוד / סאלד מורחב) חלק ג׳ – לציבור החרדי

שאלון 471

ספר זה הוא השלישי מבין שלושה ספרים המיועדים לתלמידי כיתה י׳ ברמת 4 יח״ל ונכתב בהתאם לתכנית הלימודים החדשה במתמטיקה ל-4 יח״ל. הספר הוא המשכו של הספר מתמטיקה לכיתה י׳ (4 יחידות לימוד) חלק ב׳. שני הספרים הנוספים בסדרה הם: * מתמטיקה לכיתה י׳ (4 יחידות לימוד) חלק א׳. * מתמטיקה לכיתה י׳ (4 יחידות לימוד) חלק ב׳. הספר כולל את הנושאים: חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי, סטטיסטיקה והסתברות.

ספרי התוכנית החדשה

מתמטיקה לכיתה י״א (4 יחידות לימוד) חלק א׳

מתמטיקה לכיתה י״א (4 יחידות לימוד) חלק א׳

שאלון 471

ספר  מתמטיקה זה הוא הראשון מבין שלושה ספרים המיועדים לתלמידי כיתה י״א ברמת 4 יח״ל ונכתב בהתאם לתכנית הלימודים החדשה במתמטיקה ל-4 יח״ל. ספרי ההמשך בסדרה לכיתה י״א הם מתמטיקה לכיתה י״א (4 יחידות לימוד) חלק ב׳ מתמטיקה לכיתה י״א (4 יחידות לימוד) חלק ג׳. הספר כולל את הנושאים: גיאומטריה של המישור, גיאומטריה אנליטית וטריגונומטריה.

ספרי התוכנית החדשה

מתמטיקה לכיתה י״א (4 יחידות לימוד) חלק ב׳

מתמטיקה לכיתה י״א (4 יחידות לימוד) חלק ב׳

שאלון 471

ספר זה הוא השני מבין שלושה ספרים המיועדים לתלמידי כיתה י״א ברמת 4 יח״ל ונכתב בהתאם לתכנית הלימודים החדשה במתמטיקה ל-4 יח״ל. הספר הוא המשכו של הספר מתמטיקה לכיתה י״א (4 יחידות לימוד) חלק א׳. הספר כולל את הנושאים: פונקציות וחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי.

ספרי התוכנית החדשה

מתמטיקה לכיתה י״א (4 יחידות לימוד) חלק ג׳

מתמטיקה לכיתה י״א (4 יחידות לימוד) חלק ג׳

שאלון 471

ספר זה הוא השלישי מבין שלושה ספרים המיועדים לתלמידי כיתה י״א ברמת 4 יח״ל ונכתב בהתאם לתכנית הלימודים החדשה במתמטיקה ל-4 יח״ל. הספר הוא המשכו של הספר מתמטיקה לכיתה י״א (4 יחידות לימוד) חלק ב׳. הספר כולל את הנושאים: ההתפלגות הנורמלית וניבוי ורגרסיה לינארית.

ספרי התוכנית החדשה

סדרות לכיתה י״ב (4 יחידות לימוד) מתוך חלק א׳

סדרות לכיתה י״ב (4 יחידות לימוד) מתוך חלק א׳

שאלון 472

ספר זה הוא הראשון מבין שני ספרים המיועדים לתלמידי כיתה י״ב ברמת 4 יח״ל ונכתב בהתאם לתכנית הלימודים החדשה במתמטיקה ל-4 יח״ל. ספר ההמשך בסדרה לכיתה י״ב הוא מתמטיקה לכיתה י״ב (4 יחידות לימוד) חלק ב׳. הספר כולל את הנושאים: סדרות, וקטורים וסטטיסטיקה.

ספרי התוכנית החדשה

מתמטיקה לכיתה י״ב (4 יחידות לימוד) חלק ב׳

מתמטיקה לכיתה י״ב (4 יחידות לימוד) חלק ב׳

שאלון 472

ספר זה הוא השני מבין שני ספרים המיועדים לתלמידי כיתה י״ב ברמת 4 יח״ל ונכתב בהתאם לתכנית הלימודים החדשה במתמטיקה ל-4 יח״ל. הספר הוא המשכו של הספר מתמטיקה לכיתה י״ב (4 יחידות לימוד) חלק א׳. הספר כולל את הנושאים: אלגברה, גדילה ודעיכה וחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי.

ספרי מכינות

גיאומטריה של המישור (מהדורה מורחבת)

גיאומטריה של המישור (מהדורה מורחבת)

לתלמידי בתי ספר תיכוניים, נבחנים חיצוניים ומכינות קדם אקדמיות

ספר זה מכיל את כל חומר הלימוד בגיאומטריה של המישור. זהו בעיקר ספר תרגילים, אבל מופיעים בו גם כל המשפטים וכל ההגדרות. מיד אחרי כל משפט מופיעים תרגילים שפתרונם מסתמך על המשפט. הספר כולל את הנושאים: המשולש, מרובעים, המעגל, שטחים, פרופורציה ודמיון ובעיות בניה.

ספרי מכינות

תרגילים במתמטיקה למכינות קדם אקדמיות – חלק א׳ (תוכנית 1)

תרגילים במתמטיקה למכינות קדם אקדמיות – חלק א׳ (תוכנית 1)

מסלול הנדסה ומדעים מדויקים

ספר זה הוא הראשון מבין שלושה ספרים המיודעים לסטודנטים במכינות קדם אקדמיות במסלול הנדסה ומדעים מדויקים.
הספר כולל את הנושאים: אלגברה, גיאומטריה של המישור וטריגונומטריה.

ספרי מכינות

תרגילים במתמטיקה למכינות קדם אקדמיות – חלק ב׳ (תוכנית 1)

תרגילים במתמטיקה למכינות קדם אקדמיות – חלק ב׳ (תוכנית 1)

מסלול הנדסה ומדעים מדויקים

ספר זה הוא השני מבין שלושה ספרים המיודעים לסטודנטים במכינות קדם אקדמיות במסלול הנדסה ומדעים מדויקים.
הספר הוא המשכו של הספר תרגילים במתמטיקה למכינות קדם אקדמיות – חלק א׳ (תוכנית מס׳ 1) וכולל את כל הנושאים בחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי.

ספרי מכינות

תרגילים במתמטיקה למכינות קדם אקדמיות – חלק ג׳ (תוכנית 1)

תרגילים במתמטיקה למכינות קדם אקדמיות – חלק ג׳ (תוכנית 1)

מסלול הנדסה ומדעים מדויקים

ספר זה הוא השלישי מבין שלושה ספרים המיודעים לסטודנטים במכינות קדם אקדמיות במסלול הנדסה ומדעים מדויקים.
הספר הוא המשכו של הספר תרגילים במתמטיקה למכינות קדם אקדמיות – חלק ב׳ (תוכנית מס׳ 1) וכולל את הנושאים: אלגברה, חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי, וקטורים וגיאומטריה אנליטית.

ספרי מכינות

תרגילים במתמטיקה למכינות קדם אקדמיות – חלק א׳ (תוכנית 2)

תרגילים במתמטיקה למכינות קדם אקדמיות – חלק א׳ (תוכנית 2)

מסלול הנדסה ומדעים מדויקים

ספר זה הוא הראשון מבין שני ספרים המיודעים לסטודנטים במכינות קדם אקדמיות במסלול הנדסה ומדעים מדויקים.
הספר כולל את הנושאים: אלגברה, פונקציות וגרפים, סדרות והנדסת המישור.

ספרי מכינות

תרגילים במתמטיקה למכינות קדם אקדמיות – חלק ב׳ (תוכנית 2)

תרגילים במתמטיקה למכינות קדם אקדמיות – חלק ב׳ (תוכנית 2)

מסלול הנדסה ומדעים מדויקים

ספר זה הוא השני מבין שני ספרים המיודעים לסטודנטים במכינות קדם אקדמיות במסלול הנדסה ומדעים מדויקים.
הספר הוא המשכו של הספר תרגילים במתמטיקה למכינות קדם אקדמיות – חלק א׳ וכולל כולל את הנושאים: אלגברה, טריגונומטריה, וקטורים וחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי.

ספרי מכינות

תרגילים במתמטיקה למכינות קדם אקדמיות – חלק א׳ (תוכנית 3)

תרגילים במתמטיקה למכינות קדם אקדמיות – חלק א׳ (תוכנית 3)

מסלול כלכלה, מדעי החיים ובריאות

ספר זה הוא הראשון מבין שני ספרים המיודעים לסטודנטים במכינות קדם אקדמיות במסלול מסלול כלכלה, מדעי החיים ובריאות.
הספר כולל את הנושאים: אלגברה, גיאומטריה של המישור וטריגונומטריה.

ספרי מכינות

תרגילים במתמטיקה למכינות קדם אקדמיות – חלק ב׳ (תוכנית 3)

תרגילים במתמטיקה למכינות קדם אקדמיות – חלק ב׳ (תוכנית 3)

מסלול כלכלה, מדעי החיים ובריאות

ספר זה הוא השני מבין שני ספרים המיודעים לסטודנטים במכינות קדם אקדמיות במסלול מסלול כלכלה, מדעי החיים ובריאות.
הספר כולל את הנושאים: גיאומטריה אנליטית, חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי והסתברות.

ספרי מכינות

תרגילים במתמטיקה למכינות קדם אקדמיות – חלק א׳ (תוכנית 4)

תרגילים במתמטיקה למכינות קדם אקדמיות – חלק א׳ (תוכנית 4)

מסלול מדעי הרוח והחברה

ספר זה הוא הראשון מבין שני ספרים המיודעים לסטודנטים במכינות קדם אקדמיות במסלול מדעי הרוח והחברה.
הספר כולל את הנושאים: אלגברה, סדרות, הסתברות וסטטיסטיקה.

ספרי מכינות

תרגילים במתמטיקה למכינות קדם אקדמיות – חלק ב׳ (תוכנית 4)

תרגילים במתמטיקה למכינות קדם אקדמיות – חלק ב׳ (תוכנית 4)

מסלול מדעי הרוח והחברה

ספר זה הוא השני מבין שני ספרים המיודעים לסטודנטים במכינות קדם אקדמיות במסלול מדעי הרוח והחברה.
הספר כולל את הנושאים: גיאומטריה, טריגונומטריה, חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי.

ספרי מכינות

טריגונומטריה (4 ו-5 יחידות לימוד) – מהדורה מורחבת

טריגונומטריה (4 ו-5 יחידות לימוד) – מהדורה מורחבת

לתלמידי בתי ספר תיכוניים, נבחנים חיצוניים ומכינות קדם אקדמיות

ספר זה מכיל את כל חומר הלימוד בטריגונומטריה, ברמה של 4 ו-5 יח״ל. הספר כולל את הנושאים: הפונקציות הטריגונומטריות, זהויות טריגונומטריות, משוואות טריגונומטריות, תכונות המשולש, גיאומטריה של המישור וגיאומטריה של המרחב.

ספרי מכינות

אלגברה (4 ו-5 יחידות לימוד)

אלגברה (4 ו-5 יחידות לימוד)

לתלמידי בתי ספר תיכוניים, נבחנים חיצוניים ומכינות קדם אקדמיות

ספר זה מכיל את כל חומר הלימוד באלגברה ברמה של 4 ו-5 יח״ל. הספר מחולק לשני חלקים: חלק א׳ – תאוריה ודוגמאות, חלק ב׳ – תרגילים. בסוף הספר מופיע נספח הכולל את כל נוסחאות האלגברה וכן נוסחאות בטריגונומטריה והנדסת המרחב.

ספרי מכינות

אלגברה (3 יחידות לימוד)

אלגברה (3 יחידות לימוד)

כולל סטטיסטיקה והסתברות

ספר זה מכיל את כל חומר הלימוד באלגברה ותרגילים בסטטיסטיקה והסתברות ברמה של 3 יח״ל. הספר מיועד לתלמידי בתי ספר תיכוניים, נבחנים חיצוניים ומכינות קדם אקדמיות. בספר שלושה חלקים: חלק א׳ – תאוריה ודוגמאות (אלגברה), חלק ב׳ – תרגילים (אלגברה), חלק ג׳ – סטטיסטיקה והסתברות (תרגילים).

ספרי מכינות

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי (5 יחידות לימוד)

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי (5 יחידות לימוד)

לתלמידי בתי ספר תיכוניים, נבחנים חיצוניים ומכינות קדם אקדמיות

ספר זה מכיל את כל חומר הלימוד בגיאומטריה אנליטית ברמה של 5 יח״ל. בספר שני חלקים: חלק א׳ – תאוריה ודוגמאות, חלק ב׳ – תרגילים, חלק ג׳ – תרגילים לחזרה. הספר כולל את הנושאים: פונקציה ממשית, גבול של פונקציה, הנגזרת, חקירת פונקציה, בעיות מינימום ומקסימום, האינטגרל.

ספרי מכינות

וקטורים (4 ו-5 יחידות לימוד)

וקטורים (4 ו-5 יחידות לימוד)

כולל מטריצות וחקירת משוואות

ספר זה מכיל את כל חומר הלימוד בווקטורים (כולל מטריצות וחקירת משוואות), ברמה של 4 ו-5 יח״ל. הספר מיועד לתלמידי בתי ספר תיכוניים, נבחנים חיצוניים ומכינות קדם אקדמיות. הספר מחולק לשני חלקים: חלק א׳ – תאוריה ודוגמאות, חלק ב׳ – תרגילים.

ספרי מכינות

סטטיסטיקה והסתברות (3 ו-4 יחידות לימוד)

סטטיסטיקה והסתברות (3 ו-4 יחידות לימוד)

לתלמידי בתי ספר תיכוניים, נבחנים חיצוניים ומכינות קדם אקדמיות

ספר זה מכיל את כל חומר הלימוד בסטטיסטיקה והסתברות, ברמה של 3 ו-4 יח״ל. בספר שני חלקים: חלק א׳ – תאוריה ודוגמאות, חלק ב׳ – תרגילים.

ספרי מכינות

גיאומטריה אנליטית (5 יחידות לימוד)

גיאומטריה אנליטית (5 יחידות לימוד)

לתלמידי בתי ספר תיכוניים, נבחנים חיצוניים ומכינות קדם אקדמיות

ספר זה מכיל את כל חומר הלימוד בגיאומטריה אנליטית ברמה של 5 יח״ל. בספר שני חלקים: חלק א׳ – תאוריה ודוגמאות, חלק ב׳ – תרגילים. הספר כולל את הנושאים: הנקודה, הישר, המעגל, האליפסה, ההיפרבולה, הפרבולה ומקומות גיאומטריים.

ספרי מכינות

אנליזה (4 יחידות לימוד)

אנליזה (4 יחידות לימוד)

חשבון דיפרנציאלי, טריגונומטריה וחשבון אינטגרלי

ספר זה מכיל את כל חומר הלימוד באנליזה ברמה של 4 יח״ל ומיועד לתלמידי בתי ספר תיכוניים, נבחנים חיצוניים ומכינות קדם אקדמיות. בספר שלושה חלקים: חלק א׳ – תאוריה ודוגמאות, חלק ב׳ – תרגילים, חלק ג׳ – תרגילים לחזרה.

ספרי מכינות

טריגונומטריה (3 יחידות לימוד)

טריגונומטריה (3 יחידות לימוד)

לתלמידי בתי ספר תיכוניים, נבחנים חיצוניים ומכינות קדם אקדמיות

ספר זה מכיל את כל חומר הלימוד בטריגונומטריה ברמה של 3 יח״ל. הספר כולל את הנושאים: משולש ישר זוית, משולש כללי, בעיות עם אותיות (פרמטרים), גיאומטריה של המרחב, גיאומטריה של המישור, זהויות ופונקציות טריגונומטריות.

ספרי מכינות

תרגילים במתמטיקה למכינות קדם אקדמיות

תרגילים במתמטיקה למכינות קדם אקדמיות

ספר זה מכיל חומר הנלמד במכינות קדם אקדמיות. הספר כולל את הנושאים: אלגברה, טריגונומטריה וחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי.

ספרי מכינות

מתמטיקה למדעי החברה

מתמטיקה למדעי החברה

המכינה לתלמידי חו״ל ומזרח ירושלים

ספר זה מכיל חומר הנלמד במכינות קדם אקדמיות ונערך מתמטית על ידי מרצי המכינה לתלמידי חו״ל ומזרח ירושלים של האוניברסיטה העברית בירושלים. הספר כולל את הנושאים: משוואות, גרפים, הפונקציה הריבועית ואחוזים.

ספרי מכינות

תרגילים במתמטיקה למכינות קדם אקדמיות

תרגילים במתמטיקה למכינות קדם אקדמיות

מכללת עזריאלי להנדסה

ספר זה מכיל את החומר הנלמד במכינות קדם אקדמיות ונערך מתמטית על ידי מרצי המכינה הקדם אקדמית ממכללת עזריאלי להנדסה. הספר כולל את הנושאים: אלגברה, טריגונומטריה וחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי.

ספרי מכינות

תרגילים במתמטיקה למכינות קדם אקדמיות

תרגילים במתמטיקה למכינות קדם אקדמיות

המכללה האקדמית כנרת

ספר זה מכיל את החומר הנלמד במכינות קדם אקדמיות. הספר כולל את הנושאים: אלגברה, טריגונומטריה וחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי.

ספרי מבחנים

מבחני מתכונת במתמטיקה (3 יחידות לימוד)

מבחני מתכונת במתמטיקה (3 יחידות לימוד)

שאלון 182 - סמל קודם: שאלון 801

ספר זה כולל 40 מבחנים במתכונת של השאלון הראשון לבגרות של תלמידי 3 יח״ל – שאלון 182. בכל מבחן מופיעות 6 שאלות, לכל שאלה – 25 נקודות. הנבחן יכול לענות על שאלות מלאות או חלקי שאלות ללא הגבלה, אך סך הנקודות שניתן לצבור לא יעלה על 100.

ספרי מבחנים

מבחני מתכונת במתמטיקה (3 יחידות לימוד)

מבחני מתכונת במתמטיקה (3 יחידות לימוד)

שאלון 381 - סמל קודם: שאלון 802

ספר זה כולל 40 מבחנים במתכונת של השאלון השני לבגרות של תלמידי 3 יח״ל – שאלון 381. בכל מבחן מופיעות 6 שאלות, לכל שאלה – 25 נקודות. הנבחן יכול לענות על שאלות מלאות או חלקי שאלות ללא הגבלה, אך סך הנקודות שניתן לצבור לא יעלה על 100.

ספרי מבחנים

מבחני מתכונת במתמטיקה (3 יחידות לימוד)

מבחני מתכונת במתמטיקה (3 יחידות לימוד)

שאלון 382 - סמל קודם: שאלון 803

ספר זה כולל 40 מבחנים במתכונת של השאלון השלישי לבגרות של תלמידי 3 יח״ל – שאלון 382. בכל מבחן מופיעות 6 שאלות, לכל שאלה – 25 נקודות. הנבחן צריך לענות על 4 שאלות.

ספרי מבחנים

מבחני מתכונת במתמטיקה (4 יחידות לימוד)

מבחני מתכונת במתמטיקה (4 יחידות לימוד)

שאלון 481 - סמל קודם: שאלון 804

ספר זה כולל 40 מבחנים במתכונת של השאלון הראשון לבגרות של תלמידי 4 יח״ל – שאלון 481. הנבחן צריך לענות על 5 מתוך 8 שאלות.

ספרי מבחנים

מבחני מתכונת במתמטיקה (4 יחידות לימוד)

מבחני מתכונת במתמטיקה (4 יחידות לימוד)

שאלון 482 - סמל קודם: שאלון 805

ספר זה כולל 40 מבחנים במתכונת של השאלון השני לבגרות של תלמידי 4 יח״ל – שאלון 482. הנבחן צריך לענות על 3 מתוך 5 שאלות.

ספרי מבחנים

מבחני מתכונת במתמטיקה (5 יחידות לימוד)

מבחני מתכונת במתמטיקה (5 יחידות לימוד)

שאלון 581 - סמל קודם: שאלון 806

ספר זה כולל 40 מבחנים במתכונת של השאלון הראשון לבגרות של תלמידי 5 יח״ל – שאלון 581. הנבחן צריך לענות על 5 מתוך 8 שאלות.

ספרי מבחנים

מבחני מתכונת במתמטיקה (5 יחידות לימוד)

מבחני מתכונת במתמטיקה (5 יחידות לימוד)

שאלון 582 - סמל קודם: שאלון 807

ספר זה כולל 50 מבחנים במתכונת של השאלון השני לבגרות של תלמידי 5 יח״ל – שאלון 582. הנבחן צריך לענות על 3 מתוך 5 שאלות.

ספרי מבחנים

מבחני מתכונת קיץ 2020 (5 יחידות לימוד)

מבחני מתכונת קיץ 2020 (5 יחידות לימוד)

שאלונים 581 ו-582

החוברת מכילה 18 מבחנים עדכניים במתכונת של שני השאלונים לבגרות של תלמידי 5 יח״ל – שאלונים 581 ו-582. המבחנים נכתבו ברוח הבגרויות בשנים האחרונות.

תוכנית מודולרית

מתמטיקה (3 יחידות לימוד) חלק א׳

מתמטיקה (3 יחידות לימוד) חלק א׳

שאלון 001 - כולל מבחנים מעודכנים לחזרה

ספר זה מכיל את כל חומר הלימוד במתמטיקה לתלמידי 3 יח״ל שהופיע בשאלון 001. המשכו של ספר זה הוא הספר מתמטיקה (3 יח״ל) חלק ב׳. הספר כולל את הנושאים: אלגברה, טריגונומטריה, סטטיסטיקה והסתברות.

תוכנית מודולרית

מתמטיקה (3 יחידות לימוד) חלק ב׳

מתמטיקה (3 יחידות לימוד) חלק ב׳

שאלון 002 - כולל מבחנים מעודכנים לחזרה

ספר זה מכיל את כל חומר הלימוד במתמטיקה לתלמידי 3 יח״ל שהופיע בשאלון 002. ספר זה הוא המשכו של הספר מתמטיקה (3 יח״ל) חלק א׳. הספר כולל את הנושאים: אלגברה, טריגונומטריה, סטטיסטיקה והסתברות.

תוכנית מודולרית

מתמטיקה (3 ו-4 יחידות לימוד) חלק ג׳

מתמטיקה (3 ו-4 יחידות לימוד) חלק ג׳

שאלון 003 - כולל מבחנים מעודכנים לחזרה

ספר זה מכיל את כל חומר הלימוד במתמטיקה לתלמידי 3 ו-4 יח״ל שהופיע בשאלון 003. ספר זה הוא המשכו של הספר מתמטיקה (3 יח״ל) חלק ב׳. הספר כולל את הנושאים: אלגברה וחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי.

תוכנית מודולרית

מתמטיקה (4 יחידות לימוד) חלק ד׳

מתמטיקה (4 יחידות לימוד) חלק ד׳

שאלון 004 - כולל מבחנים מעודכנים לחזרה

ספר זה מכיל את כל חומר הלימוד במתמטיקה לתלמידי 4 יח״ל שהופיע בשאלון 004. הספר כולל את הנושאים: אלגברה, טריגונומטריה וחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי.

תוכנית מודולרית

מתמטיקה (4 ו-5 יחידות לימוד) חלק ה׳

מתמטיקה (4 ו-5 יחידות לימוד) חלק ה׳

שאלון 005 - כולל מבחנים מעודכנים לחזרה

ספר זה מכיל את כל חומר הלימוד במתמטיקה לתלמידי 4 ו-5 יח״ל שהופיע בשאלון 005. הספר כולל את הנושאים: אלגברה, הנדסת המישור, טריגונומטריה (לא בתכנית) והסתברות.

תוכנית מודולרית

מתמטיקה (5 יחידות לימוד) חלק ו׳

מתמטיקה (5 יחידות לימוד) חלק ו׳

שאלון 006 - כולל מבחנים מעודכנים לחזרה

ספר זה מכיל את כל חומר הלימוד במתמטיקה לתלמידי 5 יח״ל שהופיע בשאלון 006. הספר כולל את הנושאים: אלגברה, טריגונומטריה וחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי.

תוכנית מודולרית

מתמטיקה (5 יחידות לימוד) חלק ז׳

מתמטיקה (5 יחידות לימוד) חלק ז׳

שאלון 007 - כולל מבחנים מעודכנים לחזרה

ספר זה מכיל את כל חומר הלימוד במתמטיקה לתלמידי 5 יח״ל שהופיע בשאלון 007. הספר כולל את הנושאים: גיאומטריה אנליטית, וקטורים, אלגברה וחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי.

בני גורן תמיד כאן בשבילכם

ניתן לרכוש את ספרי בני גורן בחנויות הספרים ברחבי הארץ וגם אונליין
כאן באתר
(מכירה ותמיכה ע״י חברת ״יש הפצות ספרים״ או קלסוס).
לבירורים היכן חנות הספרים באזורך, ניתן לפנות לסוכנות ההפצה
הראשית שלנו ״יש הפצות ספרים״.
הנחה בקנייה מרוכזת דרך ההפצה הראשית.
ניתן לקבל את הספרים ישירות לבית הספר.

דוא”ל:
office@bennygoren.co.il

טלפון:
03-6476186
(א׳-ה׳, 10:00-16:00)

הזמנת ספרים - ״יש הפצות״:
03-5595354
(ווטסאפ: 054-7154122)
מייל: yeshbooks@gmail.com
כתבו לנו ונחזור אליכם
עם הצעת מחיר

כתבו לנו ונשמח לעזור

מורה?

כל הכלים להוראה בקליק